Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging generieke digitale overheid voor bedrijven

Geldend van 30-12-2017 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2017, nr. 2017-0000584237, houdende tijdelijke verlening van mandaat, volmacht en machtiging op het terrein van de digitale informatievoorziening en dienstverlening van de overheid aan bedrijven en de elektronische identificatie en authenticatie van bestuursorganen en instanties met een publieke taak (Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging generieke digitale overheid voor bedrijven)

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

Mandaten, ondermandaten, volmachten en machtigingen die op 16 november 2017 van kracht waren ten behoeve van functionarissen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ten aanzien van de aangelegenheden op het terrein van de digitale informatievoorziening en dienstverlening van de overheid aan bedrijven en de elektronische identificatie en authenticatie van bestuursorganen en instanties met een publieke taak worden, voor zover het de bevoegdheid van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreft, aangemerkt als mandaten, volmachten en machtigingen die zijn verleend door de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan:

  • a. de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • b. de directeur-generaal Overheidsorganisatie;

  • c. de directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving;

  • d. de directeur Informatiesamenleving en Overheid.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 17 november 2017.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging generieke digitale overheid voor bedrijven.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.W. Knops

Terug naar begin van de pagina