Subsidieregeling uitelkaar.nl

[Regeling vervalt per 01-01-2020.]
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Subsidieregeling uitelkaar.nl

Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand,

gelet op artikel 37c van de Wet op de rechtsbijstand, waarin is bepaald dat het bestuur van de Raad met het oog op de verlening van rechtsbijstand subsidie kan verstrekken voor bijzondere doeleinden en projecten,

Besluit:

de volgende regeling vast te stellen.

Hoofdstuk I. Algemeen

Artikel 1. begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. het bijzondere project uitelkaar.nl opgezet door BV Justice42, ten behoeve van online geschiloplossing in scheidingszaken;

 • b. De wet: de Wet op de rechtsbijstand;

 • c. Het besluit: Het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand;

 • d. De Raad: de Raad voor Rechtsbijstand, bedoeld in artikel 2 van de wet;

 • e. Het bestuur: het bestuur van de Raad, bedoeld in artikel 3 van de wet;

 • f. Gebruiker: de rechtzoekende overeenkomstig artikel 1 van de wet, die via uitelkaar.nl gebruik maakt van een dienstverlener, zijnde een bemiddelaar, een beslisser of een reviewer als in deze regeling omschreven;

 • g. Dienstverlener: de bemiddelaar, beslisser of reviewer die bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven staat en een overeenkomst met uitelkaar.nl is aangegaan, heeft voldaan aan de daartoe vastgestelde, door de Raad goedgekeurde deelnamevoorwaarden en heeft ingestemd met deze subsidieregeling;

 • h. Dienstverlening: de werkzaamheden verricht door een dienstverlener;

 • i. Bemiddelaar: de advocaat die op verzoek begeleiding en advies biedt bij het maken van afspraken;

 • j. Beslisser: de advocaat die op verzoek een beslissing neemt over een bepaald onderdeel waarover partijen het niet eens kunnen worden;

 • k. Reviewer: de advocaat die alle gemaakte afspraken toetst op juridische, financiële en praktische houdbaarheid en de zaak zonodig aanbrengt bij de rechtbank;

 • l. Inkomen: het inkomen, zoals berekend ingevolge de artikelen 34a eerste lid, met uitzondering van de derde en vierde volzin, en 34b van de wet;

 • m. Subsidie: de geldelijke bijdrage die door de Raad krachtens deze regeling aan uitelkaar.nl bij online scheiden wordt betaald als bijdrage in de kosten van dienstverlening ten behoeve van een gebruiker.

Artikel 2. doel

De Raad voor Rechtsbijstand en BV Justice42 hebben een onderlinge overeenkomst gesloten met betrekking tot het bijzondere project uitelkaar.nl. Deze subsidieregeling heeft als doel om ter uitvoering van deze overeenkomst subsidies vast te stellen voor de werkzaamheden van dienstverleners ten behoeve van gebruikers van uitelkaar.nl. De subsidie van de Raad ten behoeve van een gebruiker komt in mindering op het tarief dat uitelkaar.nl voor de betreffende vorm van dienstverlening heeft vastgesteld.

Hoofdstuk II. De uitvoering

Artikel 3. reikwijdte

Subsidie voor het gebruik van uitelkaar.nl wordt uitsluitend verleend ter zake van in de Nederlandse rechtssfeer liggende rechtsbelangen van natuurlijke personen wier financiële draagkracht de in artikel 2 van het besluit genoemde bedragen niet overschrijdt.

Geen subsidie wordt verleend indien het vermogen van de gebruiker het heffingvrij vermogen overschrijdt.

Artikel 4. Activiteiten die voor de verlening van subsidie in aanmerking komen. Toekenning subsidie bij inschakeling van een dienstverlener

 • 2 Indien de draagkracht van de gebruiker de in artikel 2 van het besluit genoemde bedragen niet overschrijdt, wordt door het bestuur van de Raad ten behoeve van de gebruiker een subsidie voor de inschakeling van een dienstverlener betaald. De hoogte van de subsidie wordt op basis van de in het eerste lid bedoelde verklaring vastgesteld.

 • 3 De subsidie ten behoeve van de rechtzoekende wordt direct aan uitelkaar.nl uitbetaald en door uitelkaar.nl in mindering gebracht op het tarief dat uitelkaar.nl voor de betreffende vorm van dienstverlening heeft vastgesteld.

 • 4 De in het tweede lid bedoelde subsidie voor inschakeling van een dienstverlener via uitelkaar.nl bedraagt:

  • a. voor het inschakelen van een bemiddelaar/adviseur: € 180 indien het inkomen van de ten hoogste € 19.800 [was € 19.400] bedraagt en € 150 indien het inkomen meer € 19.800 [was € 19.400] en niet meer dan € 26.900 [was € 26.400] bedraagt;

  • b. voor het inschakelen van een reviewer: € 315 indien het inkomen ten hoogste € 19.800 [was € 19.400] bedraagt en € 263 indien het inkomen meer € 19.800 [was € 19.400] en niet meer dan € 26.900 [was € 26.400] bedraagt;

 • 5 Bij een scheiding wordt de rechtzoekende in beginsel als alleenstaande aangemerkt. Woont de rechtzoekende met minderjarige kinderen dan worden in de plaats van de in het vorige lid genoemde grenzen de volgende bedragen gehanteerd: € 27.500 [was € 27.000] in plaats van € 19.800 [was € 19.400], respectievelijk 38.000 [was € 37.300] in plaats van € 26.900 [was € 26.400].

Artikel 6. omzetbelasting

De door de Raad verstrekte subsidies genoemd in artikel 4 zijn inclusief de omzetbelasting die over de dienstverlening verschuldigd is.

Artikel 7. bevoegdheid tot aanpassing van bedragen

 • 2 Aanpassing heeft geen gevolgen voor de dienstverlening waarvoor ten behoeve van de gebruiker al een subsidie aan uitelkaar.nl is betaald.

Artikel 8. Aan de subsidie verbonden verplichtingen. Administratieve afwikkeling en verlening van subsidies

 • 1 Subsidies worden door uitelkaar.nl namens de rechtzoekenden bij de Raad aangevraagd en maandelijks uiterlijk per de vijfde van de maand aan de Raad gefactureerd via een door de Raad voorgeschreven formulier.

 • 2 Uitelkaar.nl verstrekt aan de Raad bij facturering de volgende gegevens van de rechtzoekende:

  • a. naam, adres, woonplaats, geboortedatum;

  • b. aard van de dienstverlening waarvoor subsidie wordt verzocht;

  • c. hoogte van het inkomen;

  • d. bedrag van de gevraagde subsidie;

  • e. eerder toegekende subsidie in dezelfde zaak en de aard van de dienstverlening.

 • 3 Het bestuur van de Raad beslist binnen een maand op de aanvraag tot subsidieverlening.

Artikel 9. Vaststelling van verleende subsidies

 • 1 Vaststelling van verleende subsidies geschiedt halfjaarlijks, over de termijn die ligt tussen 1 januari en 30 juni respectievelijk 1 juli en 31 december. De subsidievaststelling door het bestuur van de Raad geschiedt uiterlijk 30 september respectievelijk 31 maart.

 • 2 Uitelkaar.nl vraagt binnen een maand na afloop van de in het eerste lid genoemde periodes om vaststelling van de subsidie via een door de Raad voorgeschreven formulier.

 • 3 .Uitelkaar.nl geeft de Raad ten behoeve van de subsidievaststelling desgevraagd inzage in zijn administratie van de subsidies en in de aan het declareren van subsidies ten grondslag liggende inkomensverklaringen. Indien het aantal fouten bij controle meer dan 1 % bedraagt wordt de verleende subsidie lager vastgesteld en vindt bij uitelkaar.nl terugvordering van ten onrechte verleende subsidies plaats. Fouten komen voor rekening van uitelkaar.nl.

 • 4 Uitelkaar.nl verstrekt de Raad informatie over het aantal zaken waarvoor de Raad subsidie heeft verleend zonder dat online overeenstemming tussen partijen is bereikt. Indien voor een zaak een toevoeging is aangevraagd, komt de verleende subsidie voor verrekening en terugvordering bij uitelkaar.nl in aanmerking. Verrekening van verleende subsidies voor rekening van uitelkaar.nl vindt – met inachtneming van hetgeen in de vorige zin is bepaald – plaats indien en voor zover het aantal gesubsidieerde online-scheidingszaken waarin online geen overeenstemming tussen partijen wordt bereikt meer dan 10% bedraagt.

Artikel 10. overige bepalingen

 • 1 De dienstverleners met wie uitelkaar.nl een overeenkomst is aangegaan brengen aan de gebruiker geen andere kosten in rekening dan die ter zake van:

  • a. griffierechten;

  • b. getuigen en deskundigen;

  • c. uittreksels uit de openbare registers;

  • d. telegrammen, internationale telex, internationale telefax en internationale telefoongesprekken;

  • e. rolverrichtingen in zaken die door de kantonrechter van de rechtbank worden behandeld.

 • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, worden door de dienstverlener steeds aan de rechtzoekende gespecificeerd.

Utrecht, 5 december 2017

J.H. Gerritsen

algemeen directeur/bestuurder

Terug naar begin van de pagina