Besluit volmacht en machtiging beheer functionarissen Autoriteit Persoonsgegevens

Geldend van 29-12-2017 t/m heden

Besluit van de directeur van de Autoriteit Persoonsgegevens, houdende verlening van volmacht en machtiging ten behoeve van beheerstaken aan functionarissen van het secretariaat (Besluit volmacht en machtiging beheer functionarissen Autoriteit Persoonsgegevens)

Artikel 1

Aan functionarissen, werkzaam als directeur en afdelingshoofd bij het secretariaat van de Autoriteit Persoonsgegevens, wordt volmacht en machtiging verleend ten aanzien van aangelegenheden op het terrein van het beheer van de Autoriteit, voor zover het aangelegenheden betreft die als zodanig op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn vermeld.

Artikel 2

De ondertekening van documenten die door een betrokken directeur en afdelingshoofd krachtens de in artikel 1 verleende volmacht of machtiging, worden afgedaan, geschiedt als volgt:

‘Namens de Minister van Justitie en Veiligheid,

De directeur van de directie…/Het hoofd van de afdeling.../

van de Autoriteit Persoonsgegevens,

(gevolgd door de handtekening en de naam van de betrokken functionaris)’.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit volmacht en machtiging beheer functionarissen Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Namens de Minister van Justitie en Veiligheid,

de directeur van de Autoriteit Persoonsgegevens,

B.D. Hollander

Terug naar begin van de pagina