Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2020.]

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Wet van 20 december 2017 tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de introductie van een inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties, de uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting en wijziging van enkele antimisbruikbepalingen in de dividendbelasting en vennootschapsbelasting (Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om misbruik van de coöperatie beter te bestrijden en een meer gelijke behandeling in de dividendbelasting van houdstercoöperaties en kapitaalvennootschappen te bewerkstelligen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet op de dividendbelasting 1965.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Fiscale vereenvoudigingswet 2017.]

Artikel V

Onder toepassing van artikel 12 van de Wet raadgevend referendum treedt deze wet in werking met ingang van 1 januari 2018.

Artikel VI

Deze wet wordt aangehaald als: Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 20 december 2017

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën,

M. Snel

Uitgegeven de achtentwintigste december 2017

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus