Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Belastingplan 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Wet van 20 december 2017 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het voor het jaar 2018 wenselijk is een aantal fiscale maatregelen te treffen die voortvloeien uit de koopkrachtbesluitvorming en dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2018 wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen, bijstellingen of technische reparaties aan te brengen die uiterlijk 1 januari 2018 in werking moeten treden;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel Ia

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel Ib

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel IIIa

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel IVa

Indien:

blijft op dat immateriële activum en met betrekking tot die kwalificerende voordelen artikel 12be, eerste lid, onderdeel b, van die wet, zoals dat luidde op 31 december 2017, van toepassing.

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet op de kansspelbelasting.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Wet op de kansspelbelasting.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]

Artikel VIIa

[Red: Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel VIIb

[Red: Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel VIIc

[Red: Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel VIId

[Red: Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Invorderingswet 1990.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]

Artikel XIIa

[Red: Wijzigt het Belastingplan 2017.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt de Invoeringswet fiscaal stelsel BES.]

Artikel XIV

Ingeval de samenloop van wetten die in 2017 in het Staatsblad zijn of worden gepubliceerd en wijzigingen aanbrengen in een of meer belastingwetten, niet of niet juist is geregeld, of indien als gevolg van die samenloop onjuistheden ontstaan in de aanduiding van artikelen, artikelonderdelen, verwijzingen en dergelijke in de desbetreffende wetten, kunnen die wetten op dit punt bij ministeriële regeling worden gewijzigd.

Artikel XV

  • 2 In afwijking van het eerste lid treedt artikel IX, onderdelen A tot en met I, in werking op een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip, waarbij kan worden bepaald dat artikel IX, onderdelen A tot en met I, geen toepassing vindt ten aanzien van de overbrenging van afvalstoffen uit Nederland binnen een daarbij te bepalen aantal maanden na het tijdstip van inwerkingtreding, met toepassing van een ingevolge Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni betreffende de overbrenging van afvalstoffen (PbEU 2006, L 190) bij beschikking verleende toestemming tot overbrenging van afvalstoffen uit Nederland die is verleend vóór het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel XVI

Deze wet wordt aangehaald als: Belastingplan 2018.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 20 december 2017

Willem-Alexander

De Minister van Financiën,

W.B. Hoekstra

De Staatssecretaris van Financiën,

M. Snel

Uitgegeven de achtentwintigste december 2017

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus