Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke vrijstelling voor Calypso ter bescherming van de teelt van tomaat tegen Tomato Chlorosis Virus (ToCV), 2017[Regeling vervallen per 22-04-2018.]

Geldend van 23-12-2017 t/m 21-04-2018

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 20 december 2017, nr. 17205536, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bestrijding van de tabakswittevlieg in de bedekte teelt van tomaat (Tijdelijke vrijstelling voor Calypso ter bescherming van de teelt van tomaat tegen Tomato Chlorosis Virus (ToCV), 2017)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen nr. 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

BESLUIT:

Artikel 1 [Vervallen per 22-04-2018]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van Calypso ter uitvoering van door de NVWA op basis van de Plantenziektenwet opgelegde uitroeiingsmaatregelen voor het Tomato Chlorosis Virus (ToCV) in de bedekte teelt van tomaat.

Artikel 2 [Vervallen per 22-04-2018]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3 [Vervallen per 22-04-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt 120 dagen daarna.

Artikel 4 [Vervallen per 22-04-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling voor Calypso ter bescherming van de teelt van tomaat tegen Tomato Chlorosis Virus (ToCV), 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze,

R.P. van Brouwershaven

directeur Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit

Bijlage Wettelijk Gebruiksvoorschrift [Vervallen per 22-04-2018]

Calypso (12 452) [Vervallen per 22-04-2018]

Wettelijk Gebruiksvoorschrift [Vervallen per 22-04-2018]

Het middel is uitsluitend toegelaten ter bestrijding van witte vlieg voor het professionele gebruik door middel van een druppelbehandeling in de volgende toepassingsgebieden onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden: [Vervallen per 22-04-2018]

Toepassings-

Gebied

Dosering middel per toepassing

Maximale dosering middel per toepassing

Maximaal aantal toepassingen

Maximaal aantal liter/kg middel per ha

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Veiligheids-termijn in dagen

Tomaat (bedekte teelt) vanwege door de NVWA opgelegde uitroeiingsmaat-regelen voor het Quarantaine-organisme Tomato Chlorosis Virus (ToCV)

20 ml/ 1.000 planten

0,5 l/ha

2 per teeltcyclus

1 l per teeltcyclus

10

1

Overige toepassingsvoorwaarden: [Vervallen per 22-04-2018]

Draag beschermende handschoenen en beschermende kleding.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Gewasveiligheid [Vervallen per 22-04-2018]

Het is niet uitgesloten dat enige gewaseffecten waargenomen kunnen worden in de vorm van afgestorven puntjes van de bladeren in de periode januari-februari na toepassing van een druppelbehandeling met Calypso.