Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

[Regeling materieel uitgewerkt per 22-12-2023.]
Geldend van 22-12-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 december 2017, nr. 2017-0000197319, tot vaststelling van de taakomschrijving van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 46, tweede lid, van de Grondwet en artikel 3 van de Wet van 25 januari 1951, houdende nadere voorzieningen in verband met de invoering van de ambten van Minister zonder portefeuille en van Staatssecretaris (Stb. 1951, 24);

Mede gelet op het koninklijk besluit van 26 oktober 2017 nr. 2017001816, houdende benoeming van drs. T. van Ark tot Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Stcrt. 2017, 62738);

Besluit:

Artikel 1

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is binnen de grenzen van het door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgestelde beleid meer in het bijzonder belast met aangelegenheden betreffende:

 • Participatiewet (inclusief bijstand, Wsw)/quotum;

 • Participatiebudget (integratie-uitkering sociaal domein);

 • Wajong;

 • Re-integratie Wajong;

 • Armoede en schuldhulpverlening;

 • Discriminatie arbeidsmarkt;

 • Arbeidsomstandigheden;

 • Inspectie en toezicht;

 • Kindregelingen;

 • Kinderopvang;

 • Anw;

 • ESF;

 • SVB;

 • Ontwikkelingen en ondersteunen van de samenwerking in de SUWI-keten, en

 • Caribisch Nederland.

Artikel 2

De Staatssecretaris kan voorts met nader door de Minister aan te wijzen onderwerpen worden belast.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 26 oktober 2017.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 december 2017

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees

Terug naar begin van de pagina