Besluit departementale herindeling met betrekking tot generieke digitale overheid voor bedrijven

Geldend van 20-12-2017 t/m heden

Besluit van 7 december 2017 nr. 2017002133, houdende departementale herindeling met betrekking tot generieke digitale overheid voor bedrijven

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 1 december 2017, kenmerk 3215411;

Gelet op artikel 44 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt belast met de behartiging, voor zover deze voor 1 december 2017 was opgedragen aan Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat, van aangelegenheden op het terrein van:

  • a. het randvoorwaardelijke beleid ten aanzien van digitale informatievoorziening en dienstverlening van de overheid aan bedrijven en de daaruit voortvloeiende inrichting, beschikbaarstelling, instandhouding, werking en beveiliging van generieke digitale overheidsvoorzieningen waarmee ten behoeve van ondernemingen en rechtspersonen diensten kunnen worden verleend door bestuursorganen en instanties met een publieke taak;

  • b. de elektronische identificatie en authenticatie ten behoeve van de toegang tot diensten van bestuursorganen en instanties met een publieke taak.

Artikel 2

De taken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden dienovereenkomstig gewijzigd.

Artikel 3

De organisatorische, personele en rechtspositionele aspecten van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde herindeling van departementale taken worden uitgewerkt in overleg tussen Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2017.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Hoge Colleges van Staat, de Raad van Ministers, de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, van Curaçao en van Sint Maarten en de ministeries.

Wassenaar, 7 december 2017

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina