Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling koopsubsidieplafond 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 november 2017, nr. 2017-0000603384, houdende vaststelling van het bedrag, bedoeld in artikel 6, zesde lid, onderdeel a, van de Wet bevordering eigenwoningbezit voor het jaar 2018 (Regeling koopsubsidieplafond 2018)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 6, zesde lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet bevordering eigenwoningbezit;

Besluit:

Artikel 1

Het bedrag, bedoeld in artikel 6, zesde lid, onderdeel a, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, is voor het jaar 2018: € 0,00.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling koopsubsidieplafond 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren