Instellingsbesluit Audit Committee Ministerie van Justitie en Veiligheid

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 13 december 2017, nr. 2167493, houdende instelling van het Audit Committee Ministerie van Justitie en Veiligheid (Instellingsbesluit Audit Committee Ministerie van Justitie en Veiligheid)

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Gelet op de Regeling Audit Committees 2012;

Besluit:

Artikel 2

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Audit Committee: Audit Committee Ministerie van Justitie en Veiligheid;

 • b. de Minister: de Minister van Justitie en Veiligheid.

Artikel 3

 • 1 Er is een Audit Committee Ministerie van Justitie en Veiligheid.

 • 2 Het Audit Committee heeft tot taak het adviseren van het departementale management op de volgende terreinen:

  • a. het borgen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de financiële verslaggeving;

  • b. de regie op het auditbeleid;

  • c. het risicomanagementbeleid en de uitkomsten daarvan.

Artikel 4

 • 1 Het Audit Committee bestaat uit de volgende leden:

  • a. de secretaris-generaal, tevens voorzitter;

  • b. de plaatsvervangend secretaris-generaal;

  • c. de directeuren-generaal en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid;

  • d. ten minste twee door de Minister benoemde onafhankelijke externe leden.

 • 2 De directeur Financieel-Economische Zaken en een directeur van de Auditdienst Rijk ondersteunen het Audit Committee bij de uitoefening van zijn taak en nemen als adviseur aan de vergaderingen van het Audit Committee deel.

 • 3 De Algemene Rekenkamer is agendalid en kan op verzoek deelnemen aan de vergaderingen van het Audit Committee.

Artikel 6

Het secretariaat van het Audit Committee is belegd bij de directie Financieel-Economische Zaken.

Artikel 7

 • 1 De onafhankelijke externe leden die vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit zijn benoemd of herbenoemd in het Audit Committee Ministerie van Veiligheid en Justitie worden geacht te zijn benoemd of herbenoemd in het Audit Committee Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Artikel 9

 • 1 Dit besluit treedt, met uitzondering van artikel 1, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Artikel 1 treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Audit Committee Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Terug naar begin van de pagina