Besluit vaststelling selectielijst voor de provinciale organen vanaf 2014

Geldend van 16-12-2017 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst voor de provinciale organen vanaf 2014

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

BESLUIT:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde selectielijst voor de archiefbescheiden van de provinciale organen ontvangen of opgemaakt vanaf 1 januari 2014 en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld voor Gedeputeerde Staten van alle twaalf provincies.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 6 december 2017

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

namens deze,

de algemene rijksarchivaris,

M.L. Engelhard

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina