Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verzamelwet SZW 2018[Regeling materieel uitgewerkt per 16-12-2019.]

Geldend van 01-04-2018 t/m heden

Wet van 29 november 2017 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om enige wijzigingen aan te brengen in de wetgeving van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I. Algemene Kinderbijslagwet

[Red: Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

Artikel II. Algemene Ouderdomswet

[Red: Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]

Artikel IIA. Algemene nabestaandenwet

[Red: Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]

Artikel III. Arbeidsomstandighedenwet

[Red: Wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet.]

Artikel IV. Arbeidstijdenwet

[Red: Wijzigt de Arbeidstijdenwet.]

Artikel IV0. Burgerlijk Wetboek

[Red: Wijzigt Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.]

Artikel IVA. Burgerlijk Wetboek

[Red: Wijzigt Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.]

Artikel V. Participatiewet

[Red: Wijzigt de Participatiewet.]

Artikel VI. Remigratiewet

[Red: Wijzigt de Remigratiewet.]

Artikel VIA. Toeslagenwet

[Red: Wijzigt de Toeslagenwet.]

Artikel VII. Vreemdelingenwet 2000

[Red: Wijzigt de Vreemdelingenwet 2000.]

Artikel VIII. Werkloosheidswet

[Red: Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel IX. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

[Red: Wijzigt de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.]

Artikel X. Wet arbeid en zorg

[Red: Wijzigt de Wet arbeid en zorg.]

Artikel XI. Wet arbeid vreemdelingen

[Red: Wijzigt de Wet arbeid vreemdelingen.]

Artikel XII. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]

Artikel XIII. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.]

Artikel XIV. Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie.]

Artikel XV. Wet financiering sociale verzekeringen

[Red: Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen.]

Artikel XVI. Wet inburgering

[Red: Wijzigt de Wet inburgering.]

Artikel XVII. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

Artikel XVIII. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Artikel XIX. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen.]

Artikel XX. Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

[Red: Wijzigt de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.]

Artikel XXA. Wet maatregelen wet werk en bijstand en enkele andere wetten

[Red: Wijzigt de Wet maatregelen wet werk en bijstand en enkele andere wetten.]

Artikel XXB. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

[Red: Wijzigt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.]

Artikel XXC. Wet melding collectief ontslag

[Red: Wijzigt de Wet melding collectief ontslag.]

Artikel XXI. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

[Red: Wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.]

Artikel XXII. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

[Red: Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel XXIII. Wet op de Europese ondernemingsraden

[Red: Wijzigt de Wet op de Europese ondernemingsraden.]

Artikel XXIV. Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

[Red: Wijzigt de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten.]

Artikel XXV. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

[Red: Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]

Artikel XXVI. Wet tegemoetkomingen loondomein

[Red: Wijzigt de Wet tegemoetkomingen loondomein.]

Artikel XXVII. Wet van 21 november 2015 tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de totstandkoming van het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de mogelijkheid te komen tot meertalige buitenschoolse opvang (Stb. 2015, 452)

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (totstandkoming van het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de mogelijkheid te komen tot meertalige buitenschoolse opvang) (Stb. 2015, 452).]

Artikel XXVIII. Wet van 23 augustus 2016 tot aanpassing van enige bepalingen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de reparatie van enige onvolkomenheden (Stb. 2016, 319)

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (reparatie van enige onvolkomenheden) (Stb. 2016, 319).]

Artikel XXIX. Wet van 31 mei 2017 tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de herijking en harmonisatie van enige kwaliteitseisen voor kindercentra en peuterspeelzalen, de innovatie van die kwaliteitseisen en het aanpassen van enige eisen aan de kwaliteit van voorschoolse educatie (Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang) (Stb. 2017, 251)

[Red: Wijzigt de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang.]

Artikel XXIXA. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel XXX. Wet van 31 mei 2017 tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) (Stb. 2017, 252)

[Red: Wijzigt de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.]

Artikel XXXI. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

[Red: Wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]

Artikel XXXIA. Wet ziekteverzekering BES

[Red: Wijzigt de Wet ziekteverzekering BES.]

Artikel XXXII. Ziektewet

[Red: Wijzigt de Ziektewet.]

Artikel XXXIII. Zorgverzekeringswet

[Red: Wijzigt de Zorgverzekeringswet.]

Artikel XXXIV. Samenloop Wet van 31 mei 2017 tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) (Stb. 2017, 252) en Wet van 21 november 2015 tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de totstandkoming van het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de mogelijkheid te komen tot meertalige buitenschoolse opvang (Stb. 2015, 452)

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (totstandkoming van het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de mogelijkheid te komen tot meertalige buitenschoolse opvang) (Stb. 2015, 452).]

Artikel XXXV. Samenloop Wet van 31 mei 2017 tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) (Stb. 2017, 252) en Wet van 23 augustus 2016 tot aanpassing van enige bepalingen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de reparatie van enige onvolkomenheden (Stb. 2016, 319)

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (reparatie van enige onvolkomenheden) (Stb. 2016, 319).]

Artikel XXXVI. Inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 12, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum.

Artikel XXXVII. Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Verzamelwet SZW 2018.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 29 november 2017

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees

Uitgegeven de vijftiende december 2017

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus