Besluit beperking openbaarheid Hoofdbedrijfschap Agragrische Groothandel (HBAG) en taakvoorgangers, [2011] 2003–2014

Geldend van 11-02-2016 t/m heden

Besluit beperking openbaarheid Hoofdbedrijfschap Agragrische Groothandel (HBAG) en taakvoorgangers, [2011] 2003–2014

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief d.d. 9 november 2015, met kenmerk 15876.

Besluit:

Tot de volgende beperkingen aan de openbaarheid van Hoofdbedrijfschap Agragrische Groothandel (HBAG) en taakvoorgangers, [2011] 2003–2014

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummer, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

   

Nummer 130

2085

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van ‘Verklaring van Overbrenging van Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel (HBAG en taakvoorgangers)’

Den Haag, 9 november 2015

Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel

voor deze:

Vereffeningsorganisatie PBO

Louis Braillelaan 80

2719 EK Zoetermeer

Postbus 7377

2701 AJ Zoetermeer

Terug naar begin van de pagina