Beleidsregel wijziging van vergunningen windenergie op zee voor de kavels I en II Hollandse Kust (zuid)

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 11 december 2017, nr. WJZ/17177946, houdende beleidsregels inzake de wijziging van vergunningen windenergie op zee voor de kavels I en II Hollandse Kust (zuid)

Artikel 2

Deze beleidsregel is van toepassing op de wijziging op aanvraag van een vergunning die overeenkomstig artikel 22 van de wet is verleend voor kavel I of kavel II, als bedoeld in artikel 1 van de regeling.

Artikel 3

 • 1 Een aanvraag gaat vergezeld van een toelichting die inzichtelijk maakt wat de invloed van de beoogde wijziging van de vergunning is op:

  • a. de locatie van de productie-installatie;

  • b. het nominale vermogen van de productie-installatie;

  • c. de mate waarin wordt voldaan aan de criteria, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel d of f, van de wet;

  • d. de uitvoerbaarheid van het plan;

  • e. de technische haalbaarheid van het plan;

  • f. de financiële haalbaarheid van het plan, of

  • g. de economische haalbaarheid van het plan.

 • 2 Een aanvraag gaat vergezeld van een windenergie-opbrengstberekening op basis van de beoogde wijziging van de vergunning voor zover deze wijziging betrekking heeft of mede betrekking heeft op:

  • a. het aantal turbines dat deel uitmaakt van de productie-installatie;

  • b. de positionering van de turbines;

  • c. de ashoogte van de turbines, of

  • d. het type turbine.

Artikel 4

De minister wijzigt de vergunning indien de wijziging van de vergunning leidt tot de realisatie of exploitatie van een windpark:

 • a. waarvoor in het geval van een vergunningsaanvraag een vergunning zou kunnen worden verleend bij de procedure, bedoeld in artikel 22 van de wet;

 • b. waarvan een vergunningsaanvraag bij de rangschikking geen lagere waardering in punten zou hebben opgeleverd ten aanzien van het rangschikkingscriterium, bedoeld in artikel 24, tweede lid, onderdeel b, van de wet, en

 • c. waarvan een vergunningsaanvraag bij de rangschikking een gelijke of hogere waardering in punten zou hebben opgeleverd bij de toepassing van artikel 5, eerste lid, van de regeling.

Artikel 6

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel wijziging van vergunningen windenergie op zee voor de kavels I en II Hollandse Kust (zuid).

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 december 2017

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

E.D. Wiebes

Terug naar begin van de pagina