Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur NWO inzake subsidieverstrekking op [...] paragraaf 3.16.3a van de Regeling nationale EZ-subsidies

Geldend van 28-06-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 11 december 2017, nr. WJZ / 17080334, houdende regels inzake mandaat, volmacht en machtiging aan de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek voor aangelegenheden met betrekking tot subsidieverstrekking op grond van paragraaf 3.16.3a van de Regeling nationale EZ-subsidies (Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur NWO inzake subsidieverstrekking op grond van paragraaf 3.16.3a van de Regeling nationale EZ-subsidies)

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek;

Besluit:

Artikel 1

Aan de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke handelingen en het verrichten van feitelijke handelingen die verband houden met de subsidieverstrekking op grond van paragraaf 3.16.3a en paragraaf 3.16.4 van de Regeling nationale EZ-subsidies.

Artikel 2

Aan de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek wordt tevens mandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in artikel 1, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep.

Artikel 3

In het geval de Minister van Economische Zaken en Klimaat een mededeling doet aan de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek dat een aangelegenheid als bedoeld in artikel 1 door hem zal worden behandeld, wordt ten aanzien van die aangelegenheid mandaat, volmacht en machtiging verleend aan de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Artikel 4

De voorzitter en vice-voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek kunnen, ieder voor zich, de besluiten die zijn genomen door de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek ondertekenen.

Artikel 5

Het krachtens mandaat, volmacht of machtiging ondertekenen van stukken op grond van artikel 4 geschiedt als volgt:

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

namens deze:

‘Overeenkomstig het door de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek genomen besluit’

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 6

  • 1 De raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek kan voor de in artikel 1 bedoelde aangelegenheden ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan het domeinbestuur Toegepaste en Technische Wetenschappen.

  • 2 Het verlenen van ondermandaat, volmacht en machtiging alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

  • 3 Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat, volmacht en machtiging als bedoeld in het tweede lid wordt gezonden aan de secretaris-generaal en de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en aan degenen aan wie krachtens het besluit ondermandaat is verleend.

Artikel 7

De directeur van het domeinbestuur Toegepaste en Technische Wetenschappen kan de besluiten die zijn genomen door het domeinbestuur Toegepaste en Technische Wetenschappen ondertekenen.

Artikel 8

Het krachtens mandaat, volmacht of machtiging ondertekenen van stukken op grond van artikel 7 geschiedt als volgt:

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

namens deze:

‘Overeenkomstig het door het domeinbestuur Toegepaste en Technische Wetenschappen genomen besluit’

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 9

Een afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan degenen aan wie krachtens dit besluit mandaat, volmacht en machtiging is verleend.

Artikel 10

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 juni 2017.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 11 december 2017

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

E.D. Wiebes

Terug naar begin van de pagina