Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit tarieven rechtstreekse betalingen 2017

Geldend van 01-02-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 9 december 2017, nr. WJZ/17194470, met betrekking tot de tarieven rechtstreekse betalingen 2017

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 25, achtste lid, 26, 30, achtste lid en 43, negende lid, van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad (PbEU 2013, L347);

Gelet op de artikelen 2.1, derde lid, 2.21, eerste lid en 2.25, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB;

Besluit:

Enig artikel

Vastgesteld worden de navolgende tarieven, waardes, percentages en betalingen:

 • A. Basiswaarde betalingsrechten

  • 1. Het vaste percentage van de waarde van de betalingsrechten, bedoeld in artikel 26, derde lid, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 1307/2013, bedraagt 64,773%.

  • 2. De nationale gemiddelde waarde van de betalingsrechten, bedoeld in artikel 30, achtste lid, van Verordening (EU) nr. 1307/2013, bedraagt 284,528 in 2017.

  • 3. De stappen voor de jaarlijkse geleidelijke wijziging van de waarde van de betalingsrechten, bedoeld in artikel 25, achtste lid, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 1307/2013, worden als volgt vastgesteld:

   Voor 2017 is deze 98,458% ten opzichte van 2015

   Voor 2018 is deze 96,851% ten opzichte van 2015

   Voor 2019 is deze 95,243% ten opzichte van 2015

 • B. Vergroeningspercentage

  Het percentage van de totale waarde van de betalingsrechten, bedoeld in artikel 43, negende lid, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 1307/2013, bedraagt 43,149%.

 • C. Tarief betaling jonge landbouwers

  Het bedrag van de betaling, bedoeld in artikel 2.21, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB bedraagt € 99,351 per hectare.

 • D. Plafondkorting betaling jonge landbouwers

  Voor de betaling voor jonge landbouwers is een plafond beschikbaar van € 14.487.000. Om dit plafond te respecteren wordt een lineaire korting vastgesteld van 51,597% op het bedrag dat is vastgesteld overeenkomstig artikel 2.21, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB.

 • E. Netto plafondkorting

  De lineaire verlaging, bedoeld in artikel 2.1, derde lid, van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB bedraagt 0,185% voor aanvragen gedaan in 2017.

 • F. Plafondkorting graasdierpremie schapen

  Het percentage, bedoeld in artikel 2.25, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB, waarmee het aantal gehouden schapen wordt verminderd, bedraagt 24,515%.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 december 2017

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.J. Schouten