Besluit bekendmaking taak Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Geldend van 14-12-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 november 2017, nr. 2017-0000574876, houdende bekendmaking van de taak waarmee de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het bijzonder zal zijn belast

Artikel 1

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer drs. R.W. Knops, is binnen de grenzen van het door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgestelde beleid in het bijzonder belast met de aangelegenheden betreffende:

  • a. koninkrijksrelaties;

  • b. informatiesamenleving en overheid, waaronder bureau ICT-toetsing;

  • c. identiteit;

  • d. vastgoed en bedrijfsvoering rijksdienst;

  • e. verzelfstandigingen;

  • f. regeldruk voor burgers;

  • g. grensoverschrijdende samenwerking;

  • h. adeldom,

met inbegrip van de bijbehorende wetgeving, de daarmee samenhangende publiek- en privaatrechtelijke aangelegenheden en de uitvoeringsorganisaties op deze terreinen.

Artikel 2

De Staatssecretaris kan voorts met nader door de Minister aan te wijzen onderwerpen worden belast.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 26 oktober 2017.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

Terug naar begin van de pagina