Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2017[Regeling vervalt per 12-03-2023.]

Geldend van 12-03-2018 t/m heden

Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 29 november 2017 nr. BOACAT2017/078, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De Minister voor Rechtsbescherming,

Gelezen het verzoek van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 27 november 2017 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van medewerker handhaving in dienst van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 35 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 6

  • 1 De directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister voor Rechtsbescherming goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 8

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2013 28 februari 2013, nr.BOACAT2013/012 zal vervallen op 12 maart 2018.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 12 maart 2018 en vervalt met ingang van 12 maart 2023.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 november 2017

De Minister van Rechtsbescherming,

namens deze,

S.L. de Koning

Wnd. afdelingsmanager V&T