Aanstellingsbesluit GNA 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 4 december 2017, nr. IENM/BSK-2017/274894, houdende aanstelling van de Nederlandse ambtenaar en diens plaatsvervanger van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (Aanstellingsbesluit GNA 2018)

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 6, eerste lid, van het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied (Trb. 2005, 312);

BESLUIT:

Artikel 1

  • 1 Als Nederlands ambtenaar van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit wordt aangesteld de Hoofdingenieur-Directeur van het directoraat-generaal Rijkswaterstaat belast met nautische taken in het gebied waarop het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied (Trb. 2005, 312) betrekking heeft.

  • 2 De in het eerste lid bedoelde ambtenaar wordt gemandateerd plaatsvervangers aan te stellen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 2017 treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2018.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Terug naar begin van de pagina