Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris van Defensie

[Regeling materieel uitgewerkt per 07-12-2023.]
Geldend van 07-12-2017 t/m heden

Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris van Defensie

Artikel 1

De Staatssecretaris van Defensie, mevrouw drs. B. Visser,

is binnen de grenzen van het door de Minister van Defensie vastgestelde beleid belast met het behartigen van de aangelegenheden betreffende het Ministerie van Defensie voor zover het gaat om:

  • de personeelsvoorziening, waaronder de personele vulling en gereedheid van de operationele commando’s;

  • de materieelvoorziening, waaronder de materiële uitrusting en gereedheid van de operationele commando’s;

  • de bedrijfsvoering met inbegrip van IT en bedrijfsveiligheid;

alsmede andere aangelegenheden waarvan de behartiging door de minister aan haar wordt toevertrouwd.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dag van ondertekening.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan de Minister-President.

’s-Gravenhage, 26 oktober 2017

De Minister van Defensie,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Terug naar begin van de pagina