Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling diergezondheidsheffing

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 20 november 2017, nr. WJZ/17119157, houdende regels met betrekking tot de uitvoering van de diergezondheidsheffing (Regeling diergezondheidsheffing)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 91f, tweede lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1

Het aantal dieren dat in een kalenderjaar wordt gehouden, bedoeld artikel 91f, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, wordt voor de diersoorten schapen en geiten berekend door het aantal aanwezige schapen of geiten op 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november van dat kalenderjaar op te tellen en te delen door vier.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling diergezondheidsheffing.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 november 2017

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.J. Schouten