Regeling trouwe en langdurige dienst DJI

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 28 november 2017, nr. 2132323, houdende bepalingen voor de toekenning van een medaille voor trouwe en langdurige dienst bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (Regeling trouwe en langdurige dienst DJI)

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Gelet op de artikelen 50 en 65 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a) Minister: de Minister van Justitie en Veiligheid;

 • b) DJI: de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;

 • c) medaille: draagmedaille, bedoeld in artikel 3, eerste lid, zoals omschreven in bijlage 1;

 • d) penning: de legpenning, bedoeld in artikel 3, tweede lid, zoals omschreven in bijlage 2;

 • e) jaarteken: het teken met de aanduiding 25 (XXV), 40 (LV) of 50 (L), zoals omschreven in bijlage 1;

 • f) baton: het lint met een vast formaat van 11 x 27 mm dat met de stof van de medaille is overtrokken, zoals omschreven in bijlage 1;

 • g) oorkonde: de oorkonde, zoals opgenomen in bijlage 3;

 • h) ambtenaar: ambtenaar aangesteld door de Minister, in dienst bij DJI.

Artikel 2

Voor de toepassing van onderhavige regeling wordt de voor ambtenaren voorgeschreven dienstkleding geacht een uniform te zijn.

Hoofdstuk 2. De medaille en de penning

Artikel 3

 • 1 Er is een medaille voor trouwe en langdurige dienst bij DJI.

 • 2 Er is een penning voor trouwe en langdurige dienst bij DJI.

Artikel 4

 • 1 Onverminderd artikel 5 kent de Minister eenmalig de medaille toe aan de ambtenaar die het dragen van een uniform is voorgeschreven en aan wie:

  • a) gedurende een periode van 12½ jaar zonder wezenlijke onderbreking werkzaamheden ten behoeve van DJI is opgedragen: medaille met bijbehorend baton;

  • b) gedurende een periode van 25 jaar werkzaamheden zonder wezenlijke onderbreking ten behoeve van DJI is opgedragen: medaille met het jaarteken XXV met bijbehorende baton;

  • c) gedurende een periode van 40 jaar werkzaamheden zonder wezenlijke onderbreking ten behoeve van DJI is opgedragen: medaille met het jaarteken XL met bijbehorende baton;

  • d) gedurende een periode van 50 jaar werkzaamheden zonder wezenlijke onderbreking ten behoeve van DJI is opgedragen: medaille met het jaarteken L met bijbehorende baton.

 • 2 Onverminderd artikel 5 kent de Minister aan de overige ambtenaren toe:

  • a) gedurende een periode van 12½ jaar werkzaamheden zonder wezenlijke onderbreking ten behoeve van DJI is opgedragen: de bronzen penning;

  • b) gedurende een periode van 25 jaar werkzaamheden zonder wezenlijke onderbreking ten behoeve van DJI is opgedragen: de zilveren penning;

  • c) gedurende een periode van 40 jaar werkzaamheden zonder wezenlijke onderbreking ten behoeve van DJI is opgedragen: de gouden penning;

  • d) gedurende een periode van 50 jaar werkzaamheden zonder wezenlijke onderbreking ten behoeve van DII is opgedragen: de antiek gouden penning.

Artikel 5

De Minister kan afzien van toekenning van de medaille, het jaarteken, de baton of de penning

 • a) wanneer de ambtenaar zijn diensttijd niet onberispelijk heeft volbracht;

 • b) wanneer het gedrag van de ambtenaar niet onbesproken is, of

 • c) hangende een onderzoek dat is ingesteld naar de integriteit van de betreffende ambtenaar.

Artikel 6

 • 1 De penning voldoet aan de fysieke kenmerken zoals opgenomen in bijlage 2.

 • 2 De medaille, de baton en het jaarteken voldoen aan de fysieke kenmerken zoals opgenomen in bijlage 1.

Artikel 7

 • 1 Indien een ambtenaar in aanmerking komt voor toekenning van de medaille of de penning, controleert het bevoegd gezag of de ambtenaar de medaille of de penning wil ontvangen.

 • 2 In geval de ambtenaar aangeeft de medaille of de penning te willen ontvangen, wordt de medaille of de penning met een oorkonde aan hem uitgereikt door de ambtenaar die in artikel 2 van het Mandaatbesluit hoofddirecteur HDJI 2015 als bevoegd gezag, mandaat A, is aangewezen.

Artikel 8

Behoudens het bepaalde in artikel 9 blijft de toegekende medaille en penning het eigendom van de ambtenaar aan wie deze zijn toegekend. Zij mogen niet worden vervreemd.

Artikel 9

 • 1 Toegekende medaille of penning worden ingetrokken in geval van niet eervol ontslag.

 • 2 De ambtenaar aan wie niet eervol ontslag is toegekend, is verplicht de aan hem toegekende medaille, penning en oorkonde te retourneren aan het bevoegd gezag.

Hoofdstuk 3. Draagvoorschriften voor de medaille

Artikel 10

 • 1 De ambtenaar is bevoegd de medaille aan het lint op het uniform te dragen op borsthoogte, op de linkerzijde van het uniform.

 • 2 De ambtenaar kan op zijn uniform in plaats van de medaille de baton dragen.

 • 3 Het bevoegd gezag kan nadere draagvoorschriften stellen.

Artikel 11

 • 1 De ambtenaar draagt het jaarteken op het medaillelint en de baton.

 • 2 Na uitreiking van het jaarteken met de aanduiding XL of L, mag het jaarteken met de aanduiding XXV of XL niet meer worden gedragen.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 12

 • 1 De ambtenaar die op de dag van inwerkingtreding van deze regeling nog steeds in dienst is van DJI en heeft voldaan aan de vereisten als bedoeld in artikel 4, wordt de medaille of de penning toegekend en vervolgens uitgereikt op een door het bevoegd gezag te bepalen moment.

 • 2 Indien de ambtenaar op datum van inwerkingtreding recht op meer dan een medaille of penning heeft, wordt hem de medaille of de penning verbonden aan de meeste jaren uitgereikt.

Artikel 14

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling trouwe en langdurige dienst DJI en zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Terug naar begin van de pagina