Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 4 december 2017, nr. WJZ/17165844, tot vaststelling van de subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZK-subsidie-instrumenten en LNV-subsidie-instrumenten (Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2018)

Hoofdstuk 1. Openstelling Regeling nationale EZ-subsidies

Artikel 1

 • 1 Als perioden waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling nationale EZ-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.

 • 2 Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Instrument

  Artikel

  Groep

  Thema/

  programma

  Openstelling

  Plafond

  Titel 2.5: Borgstelling MKB-landbouwkredieten

  2.5.2

  Landbouwborgstellingskredieten die geen betrekking hebben op landbouwinnovaties als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, onder 3º

   

  01-01-2018 t/m 31-12-2018

  € 82.500.000

  Titel 2.5: Borgstelling MKB-landbouwkredieten

  2.5.2

  Landbouwborgstellingskredieten die betrekking hebben op landbouwinnovaties als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, onder 3º

   

  01-01-2018 t/m 31-12-2018

  € 37.500.000

  Titel 2.9: Subsidie kosten vaccinatie pluimvee ter bestrijding van salmonella

  2.9.2    

  01-07-2017 t/m 15-01-2018

  € 4.920.000

  Titel 2.10: Marktintroductie energie-innovaties

  2.10.2, eerste lid    

  01-12-2017 t/m 15-01-2018

  € 5.000.000

  Titel 3.2: PPS-toeslag

  3.2.2    

  01-01-2018 t/m 31-05-2018

   

  Titel 3.2: PPS-toeslag

  3.2.9    

  20-11-2017 t/m 11-10-2018

   

  Titel 3.7: Eurostarsprojecten

  3.7.2    

  21-12-2017 t/m 10-01-2018

  € 9.500.000

  Titel 3.8: Internationaal innoveren

  3.8.2

  ITEA3-innovatieprojecten

   

  22-03-2018 t/m 06-04-2018

  € 10.000.000

  Titel 3.8: Internationaal innoveren

  3.8.2

  PENTA-innovatieprojecten

   

  03-05-2018 t/m 24-05-2018

  € 10.000.000

  Titel 3.9: Innovatiekredieten

  3.9.2

  Klinische ontwikkelingsprojecten

   

  01-01-2018 t/m 31-12-2018

  € 20.000.000

  Titel 3.9: Innovatiekredieten

  3.9.2

  Technische ontwikkelingsprojecten

   

  01-01-2018 t/m 31-12-2018

  € 40.000.000

  Titel 3.10: Seed capital technostarters

  3.10.2

  Startersfondsen

   

  01-01-2018 t/m 31-03-2018

  € 24.000.000

  Titel 3.10: Seed capital technostarters

  3.10.12b

  Seed Business Angel Fondsen

   

  01-01-2018 t/m 31-12-2018

  € 10.000.000

  Titel 3.11: Borgstelling MKB-kredieten

  3.11.2

  Bedrijfsborgstellingskredieten (banken en kredietinstellingen in de zin van de Wet financiële markten BES)

   

  01-01-2018 t/m 31-12-2018

  € 600.000.000

  Titel 3.11: Borgstelling MKB-kredieten

  3.11.2

  Bedrijfsborgstellingskredieten (door de minister aangewezen kredietverstrekkers)

   

  01-01-2018 t/m 31-12-2018

  € 25.000.000

  Titel 3.12: Groeifaciliteit

  3.12.2    

  01-01-2018 t/m 31-12-2018

  € 50.000.000

  Titel 3.13: Garantie ondernemingsfinanciering

  3.13.2 en 3.14.2

     

  01-01-2018 t/m 31-12-2018

  € 300.000.000

  Titel 3.13a: Garantie ondernemingsfinanciering energietransitie financieringsfaciliteit

  3.13a.2    

  01-01-2018 t/m 31-12-2018

  € 40.000.000

  Titel 3.16: Vroegefasefinanciering

  3.16.2 en 3.16.7

  MKB-ondernemer en innovatieve starter

   

  01-01-2018 t/m 31-12-2018

  € 8.000.000

  Titel 3.16: Vroegefasefinanciering

  3.16.11a

  Haalbaarheidsstudie TO2-innovatieve starter

   

  01-01-2018 t/m 06-03-2018

  € 370.000

  Titel 3.16: Vroegefasefinanciering

  3.16.12

  Academische innovatieve starter, hbo-innovatieve starter en TO2-innovatieve starter

   

  01-01-2018 t/m 06-03-2018

  € 2.400.000

  Titel 4.2: Topsector energieprojecten

  4.2.16

  Hernieuwbare Energie

   

  03-04-2017 t/m 31-03-2018

  € 50.000.000

  Titel 4.3: Risico’s dekken voor aardwarmte

  4.3.2, eerste lid, onderdeel a    

  01-01-2018 t/m 29-03-2019

  € 47.900.000

  Titel 4.3: Risico’s dekken voor aardwarmte

  4.3.2, eerste lid, onderdeel b    

  01-01-2018 t/m 29-03-2019

  € 18.700.000

  Titel 4.5: Investeringssubsidie duurzame energie

  4.5.2    

  01-01-2018 t/m 31-12-2018

  € 100.000.000

  Titel 4.7: Energiebesparing en duurzame energie sport accommodaties

  4.7.2    

  02-01-2018 t/m 07-12-2018

  € 6.000.000

Artikel 2

De percentages, bedoeld in artikel 3.9.9, tweede lid, van de Regeling nationale EZ-subsidies, bedragen voor de in 2018 aangevraagde subsidies voor innovatiekredieten:

 • a. het basispercentage: 2 procent per jaar;

 • b. de opslag voor technische ontwikkelingsprojecten: 2 procent per jaar;

 • c. de opslag voor klinische ontwikkelingsprojecten: 5 procent per jaar;

 • d. de opslag voor het terugbetalingsrisico: 3 procent per jaar.

Hoofdstuk 2. Openstelling Regeling Europese EZ-subsidies

Artikel 3

 • 1 Als perioden waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling Europese EZ-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 4

Met betrekking tot het verstrekken van subsidies door de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op grond van wettelijke voorschriften of onderdelen daarvan kunnen aanvragen om subsidie in 2018, behoudens aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 4 van de Kaderwet EZ-subsidies, slechts worden ingediend indien in deze regeling of in enig ander wettelijk voorschrift daarvoor een periode is vastgesteld.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 4 december 2017

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

E.D. Wiebes

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.J. Schouten