Beleidsregel toekenning en intrekking informatienummers

Geldend van 08-12-2017 t/m heden

Beleidsregel toekenning en intrekking informatienummers

De Autoriteit Consument en Markt,

Geeft met deze beleidsregel duidelijkheid over het beleid met betrekking tot het toekennen en intrekken van 090x- en 18xy-nummers in de gevallen waarin de ACM redelijkerwijs de verwachting heeft dat de aanvrager, nummerhouder of nummergebruiker niet zal of kan voldoen of niet voldoet aan het bij of krachtens de Telecommunicatiewet met betrekking tot nummers bepaalde,

Artikel 1. – Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

Artikel 2. – Gespreksverlenging

In de bestemming van 0900- en 0909-nummers zijn diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen, uitgesloten. Onder gespreksverlengende diensten die niet mogen worden aangeboden, verstaat de ACM onder andere informatiediensten waarbij de verbinding in stand wordt gehouden om het informatietarief zo lang mogelijk in rekening te brengen. Hieronder verstaat de ACM in ieder geval:

 • a. een doorschakelservice waarvoor na het doorschakelen een tarief per minuut in rekening wordt gebracht; en

 • b. een betaaldienst waarvoor een tarief per minuut in rekening wordt gebracht, ongeacht of het totaal te betalen bedrag vooraf is overeengekomen.

Artikel 3. – Betaaldiensten

 • 1 Via een 0900-nummer mag geen betaaldienst, waarvoor een tarief per gesprek in rekening wordt gebracht, aangeboden worden voor:

  • diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen; of

  • amusementsdiensten of diensten die daar (in)direct naar verwijzen.

 • 2 Via een 0909-nummer mag geen betaaldienst aangeboden worden voor diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen.

Artikel 4. – Misbruik van de tarifering

 • 1 In artikel 3.6b, eerste lid, onder b, van het Bude is bepaald welke gedragingen betrekking hebben op het kennelijk misbruik maken van de tarifering van een nummer. Hiervoor wordt verwezen naar artikel 6:193d van het Burgerlijk Wetboek. In deze context kan de ACM onder het verstrekken van essentiële informatie onder meer verstaan, dat:

  • a. de identiteit van de nummergebruiker bij de aanvang van de dienst kenbaar wordt gemaakt;

  • b. de voornaamste kenmerken van de dienst bij de aanvang van de dienst kenbaar worden gemaakt; en

  • c. in het geval er een doorschakeling plaatsvindt tijdens het gesprek, de beller hiervan bij de aanvang van de dienst op de hoogte moet worden gesteld, alsmede van het feit dat de nummergebruiker aanbieder is van een doorverbindservice, plus het tarief dat geldt na doorschakeling.

 • 2 De in het eerste lid, onder a, bedoelde informatie moet door de nummergebruiker ook kenbaar worden gemaakt in alle openbare uitingen die betrekking hebben op het nummer.

 • 3 Bij de beoordeling of essentiële informatie is weggelaten of verborgen is gehouden, neemt de ACM de feitelijke context, de beperkingen van het communicatiemedium en de maatregelen die zijn genomen om de informatie langs andere wegen ter beschikking van de consument te stellen, in aanmerking.

Artikel 5. – Aannemelijkheidstoets1

Om te beoordelen of de voorgenomen dienstverlening binnen een jaar, of binnen een bij ministeriële regeling voor bij die regeling aan te wijzen categorieën van nummers te bepalen kortere termijn, wordt verwezenlijkt, toetst de ACM of de aanvrager voldoet aan de verplichtingen die gelden voor het exploiteren van de dienst, zodat vaststaat dat de aanvrager de dienst mag aanbieden en dat het aannemelijk is dat het aangevraagde nummer hiervoor in gebruik wordt genomen.

Artikel 6. – Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel toekenning en intrekking informatienummers.

Artikel 7. – Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na publicatie ervan in de Nederlandse Staatscourant.

Den Haag, 30 november 2017

De Autoriteit Consument en Markt,

C.A. Fonteijn

F.J.H. Don

C.M.L. Hijmans van den Bergh

 1. In het Uitgiftebeleid nummers van 29 oktober 2001 met kenmerk OPTA/N&R/2001/203253 heeft de ACM reeds invulling gegeven aan de aannemelijkheidstoets (Stcrt. 2001 nr. 209). De onderhavige beleidsregel beoogt daarin geen wijziging te brengen, maar voegt een criterium toe.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina