Besluit vaststelling termijnen voor de klachtenprocedure van artikel 71 van de Spoorwegwet

Geldend van 07-12-2017 t/m heden

Besluit vaststelling termijnen voor de klachtenprocedure van artikel 71 van de Spoorwegwet

De Autoriteit Consument en Markt

Gelet op artikel 71, zesde lid, van de Spoorwegwet,

Besluit:

Artikel 1. – Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. – Ontvangst van de klacht

Binnen vier weken na ontvangst van de klacht vraagt de Autoriteit Consument en Markt, indien dat naar haar oordeel noodzakelijk is voor de behandeling van de klacht, relevante gegevens en bescheiden op en treedt zij in overleg met alle betrokken partijen.

Artikel 3. – Opvragen van gegevens en bescheiden

  • 1 De Autoriteit Consument en Markt stelt, wanneer zij gegevens of bescheiden opvraagt, een redelijke termijn vast waarbinnen de betreffende gegevens of bescheiden dienen te worden verstrekt.

  • 2 De in het eerste lid bedoelde termijn bedraagt maximaal vier weken.

  • 3 De Autoriteit Consument en Markt kan de in het eerste lid bedoelde termijn in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de partij die de gegevens of bescheiden dient te verstrekken eenmaal met ten hoogste twee weken verlengen.

Artikel 4. – Nemen van een klachtbesluit

De Autoriteit Consument en Markt neemt uiterlijk zes weken na ontvangst van alle relevante informatie een klachtbesluit.

Artikel 5. – Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling termijnen voor de klachtenprocedure van artikel 71 van de Spoorwegwet.

Artikel 6. – Inwerkingtreding

  • 1 Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant.

Den Haag, 23 november 2017

De Autoriteit Consument en Markt,

Namens deze,

overeenkomstig het door het bestuur op 23 november 2017 genomen besluit,

F.J.H. Don

Bestuurslid

Terug naar begin van de pagina