Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Deelregeling Vormgeving

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Deelregeling Vormgeving

Besluit van het bestuur van de stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,

gelet op artikel 10, vierde lid van de Wet op het specifiek cultuurbeleid, tot vaststelling van een deelregeling, houdende regels voor het verstrekken van subsidie ter bevordering van de kwaliteit van vormgeving.

Artikel 1. Doelstelling deelregeling vormgeving

 • 1 Deze deelregeling is van toepassing op projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse vormgeving.

Artikel 2. Reikwijdte

Het bestuur kan met toepassing van deze deelregeling projectsubsidies verstrekken. Subsidies kunnen verleend worden aan projecten, die voldoende bijdragen aan de doelstelling van deze deelregeling en gericht zijn op minstens een van de volgende doelstellingen:

 • a. bevorderen van experimenten en crossovers;

 • b. stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie;

 • c. bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit;

 • d. bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten;

 • e. versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren;

 • f. bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap.

Artikel 3. Beoordeling van de aanvragen

 • 1 Voorafgaand aan het besluit wordt beoordeeld in hoeverre het project consistent is in doel, opzet, betrokken deskundigheid, wijze en mate van cofinanciering en publieksbereik.

 • 2 In het geval dat het totaal van de aanvragen dat voor subsidieverlening in aanmerking komt, het beschikbare budget binnen een ronde overschrijdt, zullen onder toepassing van de artikelen 9 en 10 van het Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 2018 de navolgende criteria voor toekenning worden gehanteerd:

  • a. de positief beoordeelde aanvragen worden geprioriteerd op ‘excellentie’;

  • b. de alsdan gelijk beoordeelde aanvragen worden geprioriteerd op ‘impact’; en

  • c. binnen de alsdan gelijk geprioriteerden wordt de prioriteit gegeven aan een project dat het meest significant onderdeel uitmaakt van een langere aaneenschakeling van projecten (de keten).

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling Vormgeving.

Deze deelregeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,

S. Groeneveld

(directeur/bestuurder)