Deelregeling Architectuur

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Deelregeling Architectuur

Besluit van het bestuur van de stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,

gelet op artikel 10, vierde lid van de Wet op het specifiek cultuurbeleid, tot vaststelling van een deelregeling, houdende regels voor het verstrekken van subsidie ter bevordering van de kwaliteit van architectuur.

Artikel 1. Doelstelling deelregeling architectuur

 • 1 Deze deelregeling is van toepassing op projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuurpraktijk.

 • 2 Deze deelregeling geldt in aanvulling op het Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 2018. Het in dat reglement bepaalde is van toepassing op subsidieverlening op grond van deze deelregeling, voor zover daar in deze deelregeling niet van wordt afgeweken.

Artikel 2. Reikwijdte

Het bestuur kan met toepassing van deze deelregeling projectsubsidies verstrekken. Subsidies kunnen verleend worden aan projecten, die voldoende bijdragen aan de doelstelling van deze deelregeling en gericht zijn op minstens een van de volgende doelstellingen:

 • a. bevorderen van experimenten en crossovers;

 • b. stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie;

 • c. bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit;

 • d. bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten;

 • e. versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren;

 • f. bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap.

Artikel 3. Beoordeling van de aanvragen

 • 1 Voorafgaand aan het besluit wordt beoordeeld in hoeverre het project consistent is in doel, opzet, betrokken deskundigheid, wijze en mate van cofinanciering en publieksbereik.

 • 2 In het geval dat het totaal van de aanvragen dat voor subsidieverlening in aanmerking komt, het beschikbare budget binnen een ronde overschrijdt, zullen onder toepassing van de artikelen 9 en 10 van het Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 2018 de navolgende criteria voor toekenning worden gehanteerd:

  • a. de positief beoordeelde aanvragen worden geprioriteerd op ‘excellentie’;

  • b. de alsdan gelijk beoordeelde aanvragen worden geprioriteerd op ‘impact’; en

  • c. binnen de alsdan gelijk geprioriteerden wordt de prioriteit gegeven aan een project dat het meest significant onderdeel uitmaakt van een langere aaneenschakeling van projecten (de keten).

Deze deelregeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,

S. Groeneveld

(directeur/bestuurder)

Terug naar begin van de pagina