Deelregeling tweejarige Activiteitenprogramma’s Creatieve Industrie

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Deelregeling tweejarige Activiteitenprogramma’s Creatieve Industrie

Besluit van het bestuur van de stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,

gelet op artikel 10, vierde lid van de Wet op het specifiek cultuurbeleid, tot vaststelling van een deelregeling, houdende regels voor het verstrekken van subsidie voor meerjarige activiteitenprogramma’s ter bevordering van de kwaliteit van creatieve industrie.

Artikel 1. Doelstelling deelregeling tweejarige activiteitenprogramma’s creatieve industrie

 • 1 Deze deelregeling is van toepassing op meerjarige activiteitenprogramma’s die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren.

Artikel 2. Voorwaarden voor ondersteuningsmogelijkheden

Subsidie wordt slechts verleend indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • a. het programma is samenhangend en excellent;

 • b. de culturele instelling die het programma uitvoert is voorbeeldstellend op het gebied van architectuur, vormgeving of digitale cultuur in Nederland en mogelijk ook daarbuiten;

 • c. het programma is van nationale of internationale betekenis.

Artikel 3. Reikwijdte

 • 1 Het bestuur kan met toepassing van deze deelregeling subsidies verstrekken voor meerjarige programma’s, waarvan de uitvoering plaatsvindt in de periode 2019–2020. Een programma bestaat uit meerdere projecten welke verschillend kunnen zijn qua opzet en uitvoering. Het programma kent heldere doelstellingen en voldoende inhoudelijke samenhang. De verschillende projecten vinden verspreid over de subsidieperiode plaats.

 • 2 De uitvoering van het programma draagt bij aan meerdere van de volgende doelstellingen:

  • a. bevorderen van experimenten en crossovers;

  • b. stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie;

  • c. bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit;

  • d. bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten;

  • e. versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren;

  • f. bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap.

Artikel 4. Voorwaarden met betrekking tot het recente verleden

Op basis van deze deelregeling kan alleen subsidie verstrekt worden indien de aanvrager gedurende tenminste de laatste drie kalenderjaren:

 • a. actief is als culturele instelling en in die periode een samenhangend en excellent programma heeft uitgevoerd op het gebied van architectuur, vormgeving of digitale cultuur;

 • b. minder dan 80% van de subsidiabele activiteitenlasten heeft ontvangen uit subsidie van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of van een van de Rijkscultuurfondsen; en

 • c. heeft voldaan aan voorwaarden of verplichtingen, waaronder in elk geval ook vallen het juist en tijdig afronden van de gesubsidieerde activiteiten, het tijdig melden van relevante veranderingen in de uitvoering en het juist en tijdig verantwoorden van de activiteiten van door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of door een van de Rijkscultuurfondsen verleende subsidie.

Artikel 5. Voorwaarden met betrekking tot financiën, andere subsidierelaties en good governance

 • 1 Op basis van deze deelregeling kan alleen subsidie verstrekt worden:

  • a. indien de subsidie per aanvrager niet meer dan € 1.000.000 per 24 maanden bedraagt;

  • b. indien het totale door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie te verstrekken subsidie niet meer bedraagt dan 80% van de kosten van de subsidiabele activiteiten;

  • c. indien de aanvrager geen subsidie ontvangt van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of op basis van een regeling voor meerjarige activiteiten van een van de andere Rijkscultuurfondsen; en

  • d. voor zover de aanvrager voldoet aan de Governance Code Cultuur met betrekking tot good governance op het terrein van goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording.

 • 2 Instellingen die op basis van deze deelregeling subsidie ontvangen, kunnen gedurende de uitvoering van het programma geen aanspraak maken op subsidies met toepassing van andere deelregelingen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, behoudens bijdragen op grond van het Programmahuis van het Stimuleringsfonds.

Artikel 6. Formele criteria

Er kan slechts subsidie verstrekt worden voor de uitvoering van meerjarige programma’s als er voldoende borging is op het gebied van de inhoudelijke uitvoering en de financiële en organisatorische situatie. Dit betekent dat er in ieder geval sprake moet zijn van:

 • a. een uitgewerkte, inhoudelijke programmering voor de aangevraagde periode;

 • b. voldoende financiële ondersteuning door minstens één externe financier voor de gehele aangevraagde periode;

 • c. voldoende continuïteit en stabiliteit van de organisatie in de aangevraagde periode, zodat in ieder geval de inhoudelijke uitvoering geborgd is;

 • d. voldoende zekerheid voor de aangevraagde periode over de locatie van de organisatie en de uitvoering van de activiteiten.

Artikel 7. Beoordeling van de aanvraag

 • 1 Bij de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag wordt in het bijzonder ingegaan op de criteria in de artikelen 2, 3 en 6 van deze deelregeling.

 • 2 In het geval dat het totaal van de aanvragen dat voor subsidieverlening in aanmerking komt, het beschikbare budget binnen een ronde overschrijdt, zullen onder toepassing van de artikelen 9 en 10 van het Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 2018 de navolgende criteria voor toekenning worden gehanteerd:

  • a. de positief beoordeelde aanvragen worden geprioriteerd op ‘excellentie’; en

  • b. de alsdan gelijk beoordeelde aanvragen worden geprioriteerd op ‘impact’.

Artikel 9. Citeertitel

Deze deelregeling wordt aangehaald als: Deelregeling tweejarige Activiteitenprogramma’s Creatieve Industrie.

Deze deelregeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,

S. Groeneveld

(directeur/bestuurder)

Terug naar begin van de pagina