Deelregeling Internationalisering Creatieve Industrie

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Deelregeling Internationalisering Creatieve Industrie

Besluit van het bestuur van de stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,

gelet op artikel 10, vierde lid van de Wet op het specifiek cultuurbeleid, tot vaststelling van een deelregeling, houdende regels voor het verstrekken van subsidie ter versterking van de internationale positie op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur.

Artikel 1. Doelstellingen deelregeling internationalisering creatieve industrie

 • 1 Deze deelregeling is van toepassing op projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse Nederlandse creatieve industrie.

 • 2 Deze deelregeling geldt in aanvulling op het Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 2018. Het in dat reglement bepaalde is van toepassing op subsidieverlening op grond van deze deelregeling, voor zover daar in deze deelregeling niet van wordt afgeweken.

Artikel 2. Reikwijdte

Het bestuur kan met toepassing van deze deelregeling projectsubsidies verstrekken. Subsidies kunnen verleend worden aan projecten, die voldoende bijdragen aan de doelstelling van deze deelregeling en gericht zijn op minstens een van de volgende doelstellingen:

 • a. het versterken van de internationale reputatie van de hedendaagse Nederlandse creatieve industrie;

 • b. het vergroten van het werkterrein van de creatieve industrie;

 • c. het opbouwen en onderhouden van relevante internationale relaties tussen ontwerpers, makers, producenten, opdrachtgevers en culturele instellingen.

Artikel 3. Voorwaarden voor ondersteuningsmogelijkheden

Subsidie wordt slechts verleend indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • a. subsidie wordt verstrekt ter ondersteuning van in Nederland gevestigde ontwerpers en makers uit de creatieve industrie. Culturele instellingen, curatoren en bemiddelaars kunnen alleen aanspraak maken op subsidie als de activiteiten in dienst staan van het vergroten van de internationale kansen van in Nederland gevestigde ontwerpers en makers;

 • b. er is sprake van een buitenlande vraag of deze buitenlandse vraag is het te verwachten resultaat van het project;

 • c. er is sprake van samenwerking met een lokale partij in het buitenland of structurele samenwerking met een lokale partij is het te verwachten resultaat van het project; en

 • d. het project omvat een voor- en natraject. Het voortraject bestaat minimaal uit een gedegen voorbereiding in samenwerking met relevante partijen. Het natraject bestaat minimaal uit een evaluatie en terugkoppeling van opgedane kennis en ervaring van internationale activiteiten aan vooraf omschreven relevante doelgroepen.

Artikel 4. Beoordeling van de aanvragen

 • 1 Voorafgaand aan het besluit wordt beoordeeld in hoeverre het project consistent is in doel, opzet, betrokken deskundigheid, wijze en mate van cofinanciering en publieksbereik.

 • 2 In het geval dat het totaal van de aanvragen dat voor subsidieverlening in aanmerking komt, het beschikbare budget binnen een ronde overschrijdt, zullen onder toepassing van de artikelen 9 en 10 van het Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 2018 de navolgende criteria voor toekenning worden gehanteerd:

  • a. de positief beoordeelde aanvragen worden geprioriteerd op ‘excellentie’;

  • b. binnen de alsdan gelijk beoordeelde aanvragen wordt prioriteit gegeven aan aanvragen die betrekking hebben op een van de prioriteitslanden: België/Vlaanderen, Brazilië, China, Duitsland, Frankrijk, Indonesië, Italië, Japan, Suriname, Turkije, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Korea;

  • c. binnen de alsdan gelijk geprioriteerden wordt geprioriteerd op ‘impact’.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling Internationalisering Creatieve Industrie.

Deze deelregeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,

S. Groeneveld

(directeur/bestuurder)

Terug naar begin van de pagina