Deelregeling Talentontwikkeling Creatieve Industrie

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Deelregeling Talentontwikkeling Creatieve Industrie

Besluit van het bestuur van de stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,

gelet op artikel 10, vierde lid van de Wet op het specifiek cultuurbeleid, tot vaststelling van een deelregeling, houdende regels voor het verstrekken van subsidie ter bevordering van talentontwikkeling op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur.

Artikel 1. Doelstelling deelregeling talentontwikkeling creatieve industrie

  • 1 De doelstelling van de deelregeling talentontwikkeling creatieve industrie is het bevorderen van talentontwikkeling door het stimuleren van de verdere artistieke en professionele ontwikkeling van individuele talenten, werkzaam in architectuur, vormgeving of digitale cultuur, waarbij deze verdere ontwikkeling gepaard gaat met het versterken van het eigen cultureel ondernemerschap.

  • 2 Deze deelregeling geldt in aanvulling op het Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 2018. Het in dat reglement bepaalde is van toepassing op subsidieverlening op grond van deze deelregeling, voor zover daar in deze deelregeling niet van wordt afgeweken.

Artikel 2. Reikwijdte

Het bestuur kan met toepassing van deze deelregeling projectsubsidies verstrekken. Subsidies kunnen verleend worden aan projecten, die voldoende bijdragen aan de doelstelling van deze deelregeling en gericht zijn op het bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit.

Artikel 3. Beoordeling van de aanvragen

  • 1 Voorafgaand aan het besluit wordt de kwaliteit van het werk van de aanvrager en de omschrijving van de verwachtingen ten aanzien van de eigen ontwikkeling beoordeeld.

  • 2 De beoordeling en de besluitvorming heeft het karakter van een tender.

Artikel 4. Beperkingen en voorwaarden voor ondersteuningsmogelijkheden

De volgende beperkingen en voorwaarden gelden:

  • a. de financiële ondersteuning is een projectsubsidie gericht op de ontwikkeling van individueel talent;

  • b. aanvragers hebben maximaal vier jaar voor de datum van de aanvraag een relevante opleiding op het gebied van architectuur, vormgeving of digitale cultuur afgerond, bijvoorbeeld aan een academie, hogeschool of universiteit;

  • c. de hoogte van de financiële ondersteuning voor een project wordt jaarlijks bepaald. Het bestuur stelt de hoogte vast in het jaarlijkse activiteitenplan.

  • d. een aanvrager kan maximaal één aanvraag in een subsidieronde indienen;

  • e. een aanvrager kan in totaal maximaal één keer subsidie ontvangen met toepassing van deze deelregeling.

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling Talentontwikkeling Creatieve Industrie.

Deze deelregeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,

S. Groeneveld

(directeur/bestuurder)

Terug naar begin van de pagina