Subsidieregeling raadgevend referendum 2017

[Regeling vervallen per 12-07-2018 met terugwerkende kracht tot en met 10-07-2018.]
Geldend van 06-12-2017 t/m 09-07-2018

Regeling van de Referendumcommissie van 27 november 2017, houdende nadere regels over de verstrekking van subsidies voor activiteiten die tot doel hebben het publieke debat in Nederland over een aan een referendum te onderwerpen wet te bevorderen (Subsidieregeling raadgevend referendum 2017)

De Referendumcommissie;

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 12-07-2018]

 • 2 Bepalingen in deze regeling die betrekking hebben op een referendum over een wet zijn tevens van toepassing op een referendum over de stilzwijgende goedkeuring van een verdrag.

Artikel 2. Doel subsidie

[Vervallen per 12-07-2018]

De commissie kan subsidie verstrekken voor activiteiten in Nederland die worden uitgevoerd voor of op de dag van stemming en die tot doel hebben het publieke debat over de wet te bevorderen.

Artikel 3. Kring van aanvraaggerechtigden

[Vervallen per 12-07-2018]

 • 1 Een aanvraag om subsidie kan worden ingediend door:

  • a. een natuurlijke, meerderjarige, persoon die in Nederland woont; en

  • b. een rechtspersoon, die in Nederland is gevestigd, met uitzondering van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kan geen aanvraag worden ingediend door:

  • a. een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld; of

  • b. een rechtspersoon die uitsluitend publieke taken en daaruit onmiddellijk voortvloeiende werkzaamheden uitvoert.

Artikel 4. Hoogte subsidie

[Vervallen per 12-07-2018]

 • 1 Als de aanvrager een natuurlijke persoon is, bedraagt de subsidie ten hoogste € 5.000.

 • 2 Als de aanvrager een rechtspersoon is, bedraagt de subsidie ten minste € 5.000 en ten hoogste € 50.000.

Artikel 5. Subsidieplafond

[Vervallen per 12-07-2018]

 • 1 Voor de subsidieverstrekking op grond van artikel 2 geldt per referendum een subsidieplafond van € 2.000.000,– dat wordt onderverdeeld in de volgende deelplafonds:

  • a. € 600.000,– voor activiteiten die tot doel hebben kiesgerechtigden te laten stemmen voor de wet;

  • b. € 600.000,– voor activiteiten die tot doel hebben kiesgerechtigden te laten stemmen tegen de wet; en

  • c. € 800.000,– voor activiteiten die tot doel hebben het debat over de wet op neutrale wijze te bevorderen.

 • 2 Per deelplafond wordt maximaal 20% van het budget verstrekt aan natuurlijke personen.

Artikel 6. Verdeling budget

[Vervallen per 12-07-2018]

 • 1 De commissie verdeelt het beschikbare budget per deelplafond op volgorde van de datum van ontvangst van de aanvragen om subsidie.

 • 2 Indien er meer aanvragen zijn ontvangen op één dag, waarbij honorering van al deze aanvragen zou leiden tot overschrijding van een deelplafond, wordt de onderlinge rangorde van die aanvragen vastgesteld door middel van loting door een notaris.

 • 3 Wanneer door de verstrekking van een subsidie een deelplafond zou worden overschreden, worden zowel de aanvraag voor die subsidie als de daarop in de rangorde volgende aanvragen die betrekking hebben op dat deelplafond, afgewezen.

 • 4 Wanneer verstrekking van een subsidie aan een natuurlijke persoon tot gevolg heeft dat meer dan 20% van het beschikbare budget binnen een deelplafond zou worden toegekend aan natuurlijke personen, worden zowel de aanvraag voor die subsidie als de daarop in de rangorde volgende aanvragen van natuurlijke personen die betrekking hebben op dat deelplafond, afgewezen.

 • 5 Indien een aanvrager met toepassing van artikel 9 de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst de dag waarop de aanvraag volledig is.

 • 6 Onverminderd het vijfde lid, geldt voor een vooringediende aanvraag als bedoeld in artikel 7, tweede lid, die is ontvangen voor of op de datum van artikel 7, eerste lid, de datum bedoeld in artikel 7, eerste lid, als datum van ontvangst.

Artikel 7. Termijn indienen aanvraag

[Vervallen per 12-07-2018]

 • 1 De commissie maakt voor ieder referendum de datum bekend van de eerste dag waarop een aanvraag om subsidie kan worden ingediend; de bekendmaking vindt plaats door mededeling in de Staatscourant.

 • 2 Een aanvraag kan voorafgaand aan de datum, bedoeld in het eerste lid, worden ingediend, met dien verstande dat een aanvraag niet eerder kan worden ingediend dan wanneer het aanvraagformulier, bedoeld in artikel 8, derde lid, beschikbaar is gesteld. In dat geval is sprake van een vooringediende aanvraag.

 • 3 Een aanvraag om subsidie kan worden ingediend tot uiterlijk twee weken na de datum, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 8. Aanvraag

[Vervallen per 12-07-2018]

 • 1 Een aanvrager mag per referendum niet meer dan één aanvraag indienen voor een activiteit die tot doel heeft of activiteiten die tot doel hebben het publieke debat over de wet te bevorderen.

 • 2 Een aanvraag kan één of meerdere activiteiten betreffen, met dien verstande dat alle activiteiten betrekking moeten hebben op hetzelfde deelplafond, bedoeld in artikel 5, eerste lid.

 • 3 Een aanvraag om subsidie wordt ingediend bij de commissie met gebruikmaking van een door de commissie beschikbaar gesteld formulier.

 • 4 De aanvraag bevat de volgens het aanvraagformulier vereiste gegevens en bescheiden, waaronder in ieder geval:

  • a. een omschrijving van de activiteit of activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd;

  • b. een plan van aanpak waaruit blijkt op welke wijze en in welke mate de activiteit of activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd een bijdrage levert of leveren aan het bevorderen van het publieke debat over de wet en welke inspanningen de aanvrager daarvoor zal verrichten;

  • c. een gespecificeerde begroting, die inzicht geeft in de geraamde inkomsten en uitgaven, voor zover deze betrekking hebben op de activiteit of activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd;

  • d. een tijdsplanning, waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de activiteit of activiteiten wordt of worden uitgevoerd voor of op de dag van de stemming;

  • e. het bankrekeningnummer waarop het subsidiebedrag dient te worden gestort, inclusief een bewijs dat niet ouder is dan een maand en waaruit blijkt dat de bankrekening op naam van de aanvrager staat;

  • f. indien de aanvrager een natuurlijke persoon is, een uittreksel uit de basisregistratie personen, als bedoeld in artikel 1.2 van de Wet basisregistratie personen of als bedoeld in artikel 2 van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES, dat niet ouder is dan een maand en waaruit het woonadres van de aanvrager blijkt;

  • g. indien de aanvrager een rechtspersoon is, een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, dat niet ouder is dan een maand en waaruit blijkt dat de aanvrager statutair in Nederland is gevestigd en wie bevoegd is voor de rechtspersoon op te treden.

Artikel 9. Aanvullen onvolledige aanvraag

[Vervallen per 12-07-2018]

Indien een aanvraag om subsidie onvolledig is, verleent de commissie de aanvrager een termijn van vijf werkdagen om de aanvraag aan te vullen. Deze termijn gaat in op de eerste werkdag na verzending van het verzoek om aanvulling door de commissie.

Artikel 10. Subsidiabele kosten

[Vervallen per 12-07-2018]

 • 1 Voor subsidie komen in aanmerking redelijke kosten die direct verbonden zijn aan de uitvoering van de activiteit of activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt.

 • 2 Kosten voor de inzet van vrijwilligers zijn, behoudens onkostenvergoedingen, niet subsidiabel.

 • 3 Indien de aanvrager een natuurlijke persoon is, zijn de kosten van eigen werkzaamheden van de aanvrager niet subsidiabel.

 • 4 De commissie kan voor bepaalde, veelvoorkomende kosten maximale bedragen bepalen en bepaalde kosten uitsluiten van subsidiëring.

 • 5 De subsidiabele kosten worden door de aanvrager berekend op basis van een voor de commissie inzichtelijke en controleerbare wijze.

 • 6 Niet subsidiabel zijn kosten voor zover die reeds uit anderen hoofde zijn of worden gesubsidieerd.

 • 7 Verschuldigde btw komt uitsluitend voor subsidie in aanmerking ingeval de aanvrager de btw niet kan verrekenen met de door hem af te dragen omzetbelasting.

Artikel 11. Beslissing op aanvraag

[Vervallen per 12-07-2018]

 • 1 De commissie beslist binnen vier weken na ontvangst van een aanvraag om subsidie of, indien van toepassing, binnen vier weken na de loting, bedoeld in artikel 6, tweede lid.

 • 2 De commissie kan in ieder geval afwijzend op een aanvraag beslissen indien:

  • a. niet voldaan is aan de eisen die in deze regeling zijn gesteld om voor subsidie in aanmerking te komen;

  • b. gegronde reden bestaat aan te nemen dat de te subsidiëren activiteit of activiteiten in strijd komt of komen met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

  • c. de te subsidiëren activiteit of activiteiten naar verwachting van de commissie in onvoldoende mate zullen bijdragen aan het publieke debat over de wet in verhouding tot het aangevraagde subsidiebedrag;

  • d. op basis van de aanvraag, als die is ingediend door een rechtspersoon, wordt geoordeeld dat de totale subsidiabele kosten minder dan € 5.000 bedragen; of

  • e. de activiteit of activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd reeds zijn verricht voorafgaand aan de datum van de indiening van de aanvraag om subsidie.

 • 3 De commissie kan een lager bedrag toekennen dan is aangevraagd.

Artikel 12. Wijze van subsidieverstrekking en betaling

[Vervallen per 12-07-2018]

 • 1 Indien de subsidieontvanger een natuurlijke persoon is, wordt direct een beschikking tot subsidievaststelling gegeven en vindt de betaling van het vastgestelde subsidiebedrag in een keer plaats.

 • 2 Indien de subsidieontvanger een rechtspersoon is, wordt een voorschot verleend.

Artikel 13. Algemene verplichtingen subsidieontvanger

[Vervallen per 12-07-2018]

 • 1 De subsidieontvanger is in ieder geval verplicht:

  • a. de activiteit of activiteiten uit te voeren overeenkomstig de omschrijving van de activiteit of activiteiten die in de beschikking tot subsidieverstrekking is gegeven;

  • b. onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan de commissie van de indiening bij de rechtbank van een verzoek tot het op hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, tot verlening van surseance van betaling aan hem of tot faillietverklaring van hem;

  • c. onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan de commissie zodra aannemelijk is dat de activiteit of activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan;

  • d. de in het kader van de subsidieverstrekking gevoerde administratie te bewaren tot vijf jaar na de datum van de beschikking tot subsidievaststelling;

  • e. indien de subsidieontvanger een rechtspersoon is, voor de activiteit of activiteiten waarvoor subsidie wordt ontvangen en voor de overige activiteiten van de rechtspersoon een gescheiden administratie te voeren;

  • f. op verzoek van de commissie medewerking te verlenen aan een door de commissie ingesteld evaluatieonderzoek, bedoeld om te beoordelen in welke mate de gesubsidieerde activiteiten bijdragen of hebben bijgedragen aan het doel van de subsidie.

 • 2 De commissie kan de subsidieontvanger ook andere verplichtingen opleggen die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie of die betrekking hebben op de wijze waarop of de middelen waarmee de gesubsidieerde activiteit of activiteiten wordt of worden verricht.

Artikel 14. Aanvraag subsidievaststelling door rechtspersonen

[Vervallen per 12-07-2018]

 • 1 Als de subsidieontvanger een rechtspersoon is, wordt een aanvraag om subsidievaststelling uiterlijk zes weken na de dag van de stemming ingediend bij de commissie met gebruikmaking van een daartoe door de commissie beschikbaar gesteld formulier.

 • 2 De aanvraag bevat de volgens het aanvraagformulier vereiste gegevens en bescheiden, waaronder in ieder geval een verslag over de uitvoering van de activiteit of activiteiten, de daarvoor geleverde inspanningen en een verantwoording met betrekking tot de gerealiseerde kosten.

Artikel 15. Beslissing op aanvraag subsidievaststelling van rechtspersonen

[Vervallen per 12-07-2018]

 • 1 Een beschikking tot subsidievaststelling wordt gegeven binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag daartoe.

 • 2 De subsidie kan op € 0 worden vastgesteld indien de subsidie niet op ten minste € 5.000 kan worden vastgesteld.

Artikel 17. Inwerkingtreding

[Vervallen per 12-07-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 18. Citeertitel

[Vervallen per 12-07-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling raadgevend referendum 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Referendumcommissie,

namens deze,

M.C. van der Laan

Voorzitter

Terug naar begin van de pagina