Regeling IOFEZ van het Rijk

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Financiën van 21 november 2017, houdende regels over een periodiek interdepartementaal overleg met betrekking tot financieel-economische aangelegenheden bij het Rijk (Regeling IOFEZ van het Rijk)

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begrippen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Auditdienst Rijk: het dienstonderdeel, bedoeld in artikel 1.1 van de Comptabiliteitswet 2016;

 • directeur FEZ: de persoon die binnen een ministerie leiding geeft aan het centrale dienstonderdeel dat belast is met financieel-economische zaken;

 • IOFEZ: het interdepartementaal overleg met betrekking tot financieel-economische aangelegenheden.

§ 2. Organisatie en samenstelling

Artikel 2. Samenstelling

 • 1 Er is een IOFEZ.

 • 2 De leden van het IOFEZ zijn:

  • a. de directeur-generaal van de Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën;

  • b. de directeur Begrotingszaken van het Ministerie van Financiën;

  • c. de directeur Inspectie der Rijksfinanciën van het Ministerie van Financiën;

  • d. de directeuren FEZ van de ministeries.

 • 3 De voorzitter van het IOFEZ is de directeur-generaal van de Rijksbegroting. Bij diens afwezigheid treedt de plaatsvervangend directeur-generaal van de Rijksbegroting als voorzitter op.

Artikel 3. Secretaris

 • 1 De voorzitter benoemt een ambtelijk secretaris.

 • 2 De secretaris stelt voor elke vergadering van het IOFEZ in overleg met de voorzitter een agenda op.

 • 3 De secretaris stelt van elke vergadering een verslag op en is belast met het archief van het IOFEZ.

Artikel 4. Vergaderingen

 • 1 Het IOFEZ vergadert ten minste vier keer per jaar.

 • 2 De voorzitter kan een aanvullende vergadering bijeenroepen voor zover hij dit nodig acht of tenminste twee leden, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder d, dit verlangen.

 • 3 De voorzitter kan andere personen dan de leden, bedoeld in artikel 2, tweede lid, uitnodigen om aan een vergadering van het IOFEZ deel te nemen.

 • 4 Een lid als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder d, dat verhinderd is een vergadering bij te wonen, kan zich door de plaatsvervangend directeur FEZ laten vervangen.

 • 5 Een lid als bedoeld in artikel 2, tweede lid, kan een onderwerp voor de agenda van een volgende vergadering aandragen.

§ 2*. Doelen

Artikel 5. Doelen

Het IOFEZ heeft tot doel het overleggen met, het informeren van, het coördineren door en het consulteren van respectievelijk het adviseren van de Minister van Financiën met betrekking tot:

 • a. budgettaire en financieel-economische aangelegenheden;

 • b. het begrotingsbeheer, het financieel beheer en het materieelbeheer van het Rijk, bedoeld in artikel 1.1 van de Comptabiliteitswet 2016;

 • c. de financiële informatievoorziening van het Rijk;

 • d. de inrichting en de kwaliteit van de financiële functie bij het Rijk;

 • e. bij of krachtens de Comptabiliteitswet 2016 te stellen regels met betrekking tot financieel-economische en financieel-administratieve aangelegenheden.

Artikel 6. Werkgroepen

Het IOFEZ kan werkgroepen instellen en de samenstelling daarvan bepalen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën,

W.B. Hoekstra

Terug naar begin van de pagina