Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2018

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 75, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt voor het kalenderjaar 2018 vastgesteld op 6,27%.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2018.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 14 november 2017

A. Paling

Waarnemend voorzitter Raad van Bestuur