Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 november 2017, kenmerk 1251427-169794-Z, houdende aanwijzing van de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten Wlz 2018 (Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2018)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4.3 van het Besluit Wfsv;

Besluit:

Artikel 1

De besteedbare middelen ter dekking van de voor de uitvoering van de Wet langdurige zorg te maken beheerskosten bedragen voor het jaar 2018 € 191,395 miljoen.

Artikel 2

Van het in artikel 1 genoemde bedrag is € 76,657 miljoen beschikbaar voor de taken, bedoeld in artikel 4.2.4, tweede lid, van de Wet langdurige zorg, € 27,416 miljoen voor de SVB voor de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 3.3.3, zevende lid, van de Wlz en € 87,322 miljoen voor de overige bij of krachtens die wet geregelde taken van de Wlz-uitvoerders.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2018.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

Terug naar begin van de pagina