Mandaatbesluit COA inzake verzoeken om onderdak, leefgeld of aanvullende voorzieningen

Geldend van 01-12-2017 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 17 november 2017, nr. 2140261, houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het bestuur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Mandaatbesluit COA inzake verzoeken om onderdak, uitkering, leefgeld of aanvullende voorzieningen)

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

Gezien de schriftelijke instemming van 16 november 2017 van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers;

Gelet op de artikelen 10:3 en 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Aan het bestuur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers wordt mandaat verleend voor het nemen van besluiten over, het beslissen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep in zaken die betrekking hebben op:

    • vreemdelingen met rechtmatig verblijf vanwege een lopende procedure en die een beroep doen op overheidsvoorzieningen op grond van humanitaire of medische omstandigheden;

    • de voorzieningen, het voorzieningenniveau en het opleggen van sancties op de vrijheidsbeperkende- of gezinslocatie.

  • 2 Het bestuur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat aan de onder hem werkzame strategisch adviseur juridische zaken, de senior bedrijfsjuristen, de bedrijfsjuristen, de juristen en de locatiemanagers van de vrijheidsbeperkende of gezinslocatie.

Artikel 2

Voor de toepassing van dit besluit en de op grond daarvan verleende ondermandaten worden met mandaat en ondermandaat gelijkgesteld de verlening van:

  • a. volmacht om in naam van de Minister privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

  • b. machtiging om in naam van de Minister handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit COA inzake verzoeken om onderdak, leefgeld of aanvullende voorzieningen.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

M.G.J. Harbers

Terug naar begin van de pagina