Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit mandatering bevoegdheden uitvoering programma Internationaal Onderwijs[Regeling vervallen per 01-02-2018.]

Geldend van 30-11-2017 t/m 31-01-2018

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 23 november 2017, nr. MinBuZa-2017.1240635, houdende mandatering van bevoegdheden tot uitvoering van een programma op het gebied van het Internationaal Onderwijs

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 6.4 en 6.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 20061 en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-02-2018]

  • 2 De voorzitter kan van zijn op grond van het eerste lid gemandateerde bevoegdheden, ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen van de Stichting Nuffic.

Artikel 2 [Vervallen per 01-02-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 februari 2018, met dien verstande dat dit besluit van toepassing blijft op besluiten als bedoeld in artikel 1, onder a, die voor de vervaldatum zijn genomen.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Namens deze,

Secretaris-Generaal van het Ministerievan Buitenlandse Zaken,

J. Brandt