Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders

Geldend van 29-11-2017 t/m heden

Besluit van 10 november 2017, houdende nadere regels over functionele, technische en organisatorische maatregelen bij elektronische gegevensverwerking door en tussen zorgaanbieders (Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, van 25 april 2014, kenmerk 363260-120063-WJZ;

Gelet op artikel 26 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 11 juli 2014, no. W13.14.0125/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Medische Zorg van 7 november 2017, kenmerk 1243906-169427-WJZ, uitgebracht mede namens Onze Minister voor Rechtsbescherming;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Algemeen

Artikel 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 5 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 6 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 7 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 8

[Red: Wijzigt het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg.]

Artikel 9

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018, met uitzondering van de artikelen 8 en 9, tweede lid, die in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 10 november 2017

Willem-Alexander

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins

De Minister voor Rechtsbescherming,

S. Dekker

Uitgegeven de achtentwintigste november 2017

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus