Besluit beperking openbaarheid digitale archief ‘Vreemdelingendossiers en Naturalisatie- [...] van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, 2006–2010’

Geldend van 24-11-2017 t/m heden

Besluit beperking openbaarheid digitale archief ‘Vreemdelingendossiers en Naturalisatie- en Nationaliteitsaangelegenheden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, 2006–2010’

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Overwegende dat het digitale archief ‘Vreemdelingendossiers en Naturalisatie- en Nationaliteitsaangelegenheden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, 2006–2010’, in het komend jaar naar het Nationaal Archief zal worden overgebracht, waarbij voor dit archiefblok een afzonderlijke verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9, lid 3 van het Archiefbesluit 1995 zal worden opgemaakt;

Overwegende dat het aanbeveling verdient de beperkte openbaarheid van het volledige digitale archief eenmalig en op een eenduidige manier te regelen;

Overwegende dat de dossiers in het bestand bijzondere persoonsgegevens bevatten als bedoeld in artikel 16 van de Wet Bescherming persoonsgegevens;

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;

Gehoord het advies van de algemene rijksarchivaris d.d. 30 oktober 2017, kenmerk 1251955;

Gelet op het besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tot vaststelling van een beperking voor archiefbescheiden ouder dan 75 jaar na afsluiting van het dossier;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokken personen, zijn de thans naar het Nationaal Archief over te brengen digitale archief ‘Vreemdelingendossiers en Naturalisatie en Nationaliteitsaangelegenheden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, 2006–2010’ na overbrenging beperkt openbaar. Deze beperking geldt tot 100 jaar na geboortedatum van de persoon op wie het dossier betrekking heeft, dan wel, in geval van het ontbreken van een geboortedatum, tot 75 jaar na het eindjaar van het dossier, ingevolge artikel 15 vierde lid van de Archiefwet 1995. De beperking vervalt indien ten genoegen van de beheerder van het Nationaal Archief, de algemene rijksarchivaris, is aangetoond dat de persoon op wie het dossier betrekking heeft is overleden.

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden genoemd in artikel 1 is binnen de termijn waarvoor de beperkingen zijn gesteld uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden. Een verzoek tot inzage zal worden behandeld volgens de daarvoor bij het Nationaal Archief geldende procedure voor inzage in archieven met bijzondere persoonsgegevens.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit de dossiers in het archief als genoemd in artikel 1, is binnen de termijn waarvoor de beperkingen zijn gesteld uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en zal als bijlage worden gevoegd bij de verklaring van overbrenging van het bestand.

Den Haag, 23 november 2017

De Minister van Justitie en Veiligheid,

voor deze,

N.T. van Schelven

De waarnemend hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst

van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Terug naar begin van de pagina