Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit beperking openbaarheid archief van de Deli Maatschappij, aanvulling 2015, nummer toegang 2.20.46

Geldend van 23-11-2017 t/m heden

Besluit beperking openbaarheid archief van de Deli Maatschappij, aanvulling 2015, nummer toegang 2.20.46

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 15, lid 1 onder a, Archiefwet 1995,

Besluit tot de volgende beperkingen aan de openbaarheid:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar in de tweede kolom

Inventarisnummer

Jaar

524

2037

538

2040

615

2041

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1 is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 2 november 2017

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Namens deze,

De algemene rijksarchivaris

M.L. Engelhard