Besluit benoeming, schorsing en ontslag secretariaat toetsingscommissie inzet bevoegdheden

Geldend van 18-11-2017 t/m heden

Besluit van 23 oktober 2017, houdende benoeming, schorsing en het ontslag van secretariaat toetsingscommissie inzet bevoegdheden

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister van Defensie d.d. 10 oktober 2017, kenmerk 3213697;

Gelet op artikel 34, derde lid, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De benoeming, schorsing en het ontslag van tot het secretariaat van de toetsingscommissie inzet bevoegdheden horende ambtenaren geschiedt door de voorzitter van de commissie, voor zover het aan de functie verbonden salaris niet hoger is dan het maximumsalaris van schaal 14 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 23 oktober 2017

Willem-Alexander

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

M. Rutte

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

De Minister van Defensie,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de zeventiende november 2017

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Terug naar begin van de pagina