Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (definitieve invoering van begeleid rijden)[Regeling materieel uitgewerkt per 15-03-2025.]

Geldend van 15-03-2018 t/m heden

Wet van 25 oktober 2017 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van begeleid rijden

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is de proef met het rijden onder begeleiding om te zetten in een definitieve regeling;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wegenverkeerswet 1994.]

Artikel II

  • 1 Onze minister zendt binnen vijf jaar na inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

  • 2 Onverminderd artikel 128 van de Wegenverkeerswet 1994 verstrekt de Dienst Wegverkeer inlichtingen aan Onze Minister en aan de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid ten behoeve van het in het eerste lid bedoelde onderzoek naar de doeltreffendheid en de effecten.

Artikel III

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (verbeteren aanpak rijden onder invloed van drugs).]

Artikel V

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (introductie bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers, enz.)(Stb. 2016, 353).]

Artikel VIII

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 25 oktober 2017

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de zeventiende november 2017

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus