Besluit vaststelling selectielijst Commissie Eindtermen Accountantsopleidingen (CEA) vanaf 2005

Geldend van 18-11-2017 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Commissie Eindtermen Accountantsopleidingen (CEA) vanaf 2005

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Financiën

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

BESLUITEN:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde selectielijst voor de administratieve neerslag van Selectielijst voor de archiefbescheiden van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) geldig vanaf 2005 en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 14 september 2017

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

namens deze,

De algemene rijksarchivaris,

M.L. Engelhard

De Minister van Financiën

namens deze,

De secretaris-generaal,

M.R. Leijten

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina