Tijdelijke regeling mandaat, volmacht en machtiging ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, de Omgevingswet en het Kadaster

Geldend van 14-11-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 november 2017, nr. 2017-0000541638, houdende tijdelijke verlening van mandaat, volmacht en machtiging op het terrein van de ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, de Omgevingswet en het Kadaster (Tijdelijke regeling mandaat, volmacht en machtiging ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, de Omgevingswet en het Kadaster)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Besluit:

Artikel 1

Mandaten, ondermandaten, volmachten en machtigingen die op 25 oktober 2017 van kracht waren ten behoeve van functionarissen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ten aanzien van de aangelegenheden op het terrein van de ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, de Omgevingswet en het Kadaster, worden, voor zover het de bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreft, aangemerkt als mandaten, volmachten en machtigingen die zijn verleend door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, aan:

 • a. de secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b. de directeur-generaal Bestuur en Wonen;

 • c. de directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving;

 • d. de directeur van de directie Ruimtelijke ontwikkeling;

 • e. de programmadirecteur van de programmadirectie Eenvoudig Beter;

 • f. de programmadirecteur Omgevingsrecht van de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

 • g. de directeur van de directie Gebieden en Projecten;

 • h. de directeur van de directie Water en Bodem;

 • i. de directeur-generaal Rijkswaterstaat;

 • j. de hoofddirecteur van de hoofddirectie Financiën, Management en Control;

 • k. de functionarissen aan wie door of namens de directeur-generaal Rijkswaterstaat en de directeuren, genoemd in de onderdelen d tot en met j, ondermandaat, volmacht of machtiging is verleend ten aanzien van de aangelegenheden die hun dienstonderdelen betreffen.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 26 oktober 2017.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling mandaat, volmacht en machtiging ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, de Omgevingswet en het Kadaster.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

Terug naar begin van de pagina