Circulaire toepassen Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2017

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-12-2019.]
Geldend van 01-12-2017 t/m heden

Circulaire toepassen Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2017

Op 1 november jl. hebben de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de vakbonden FNV, Ambtenarencentrum, CNV en CMHF de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2017 gesloten. In deze circulaire wordt aangegeven op welke wijze moet worden omgegaan met daarin gemaakte afspraken over de verhoging van de salarissen. De overeenkomst is als bijlage bij deze circulaire gevoegd.

Aanpassing van toelagen en vergoedingen

Toelagen die zijn toegekend met toepassing van het BBRA 1984 dienen over het algemeen in verband met algemene salarisverhogingen te worden aangepast. Veelal vindt de verhoging automatisch plaats doordat de toelagen gerelateerd zijn aan de (verhoogde) salarisbedragen, bijvoorbeeld de overwerkvergoeding, de toelage onregelmatige dienst en de incidentele toelagen op basis van artikel 22a BBRA 1984 die als percentage van het maandsalaris zijn uitgedrukt.

Automatische aanpassing vindt niet plaats bij nominale toelagen. Indien toelagen niet in aanmerking komen voor aanpassing met de algemene salarisverhoging, bijvoorbeeld op grond van hun aard of op grond van gemaakte afspraken bij de toekenning – en dit bij aanvang van de toelage niet al is aangegeven in het P-Direktportaal – dient het bevoegd gezag daartoe uiterlijk 8 december 2017 opdracht te geven aan P-Direkt. Dit kan via een email aan salarisherziening@p-direkt.minbzk.nl. Zonder opdracht tot het niet verhogen van nominale toelagen laat P-Direkt de nominale toelagen meestijgen met de algemene salarisverhoging.

De algemene salarisverhoging werkt niet door voor de hoogte van een VWNW-stimuleringspremie die reeds via een beëindigingafspraak is vastgesteld; ook niet als het ontslag nog niet is ingegaan en de stimuleringspremie nog niet is uitbetaald. Tevens heeft de salarisverhoging geen gevolgen voor de vergoeding voor meer uren werken of de inhouding voor minder uren werken in het kader van de IKAP-regeling; daar in deze regeling expliciet is bepaald dat eventuele verhoging of verlaging van het salaris met terugwerkende kracht niet leidt tot een herberekening van de vergoeding of inhouding.

Aanpassing diverse bedragen

In verband met de algemene salarisverhoging worden de volgende bedragen aangepast:

 

was

1-1-2017

Minimale vakantie-uitkering (artikel 21 BBRA 1984)

€ 164,75

€ 167,06

Bedragen bedrijfshulpverlening (artikel 58a ARAR)

€ 231,27

€ 234,51

€ 462,53

€ 469,01

€ 693,81

€ 703,52

€ 378,44

€ 383,74

€ 462,53

€ 469,01

€ 551,89

€ 559,62

Vaste toelage onregelmatige dienst (artikel 7 van het Besluit personenchauffeurs Rijksdienst)

€ 158,98

€ 161,21

Stagevergoeding en (Circulaire Beleid rechtspositie stagiair en model- stageovereenkomsten)

€ 578,00

€ 586,00

€ 420,00

€ 426,00

Vergoeding privé-ruimte (artikel 7 van de Raamregeling Telewerken)

€ 75,32

€ 76,37

Maximale tegemoetkoming in de kosten van partnerpensioen (artikel 2, derde lid, van de Regeling oudedagsvergoeding partners uitgezonden ambtenaren BZ)

€ 2.187

€ 2.218

Uitbetaling

De salarisverhoging per 1 januari 2017 wordt door P-Direkt in december met terugwerkende kracht uitbetaald, ook voor degenen die sinds 1 januari 2017 uit dienst zijn getreden.

Doorwerking naar uitkeringen

De salarisverhoging heeft een algemeen karakter en werkt daarom door naar alle ontslaggebonden uitkeringen, zoals de uitkeringen op basis van het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk, de wachtgelden op basis van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 en de SBF-uitkeringen. Met APG Service Partners B.V. (de uitvoerder van de regelingen) vindt overleg plaats over de uitvoering van de aan te passen uitkeringen.

Doorwerking naar pensioenen

De salarisverhoging is pensioengevend. Omdat de loonsverhoging per 1 januari 2017 met terugwerkende kracht tot uitbetaling komt, wordt de salarisverhoging over het hele jaar 2017 in 2018 eenmalig aan het ABP-jaarinkomen 2018 toegevoegd. Dit in aanvulling op de reguliere verhoging van het ABP-jaarinkomen in 2018.

Formaliseren in regelgeving

De afspraken die zijn opgenomen in de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2017 zullen worden geformaliseerd in regelgeving. Berichtgeving over geformaliseerde regelgeving vindt zoals gebruikelijk plaats via de nieuwsbrief Signalering Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie Rijk. Aanmelding hiervoor is mogelijk via https://abonneren.rijksoverheid.nl.

Ik verzoek u met de inhoud van deze circulaire rekening te houden en daaraan voor zover nodig uitvoering te geven.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

namens deze,

S. Roos

Directeur-generaal Overheidsorganisatie

Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector rijk 2017

Preambule

In 2017 zijn in het Sectoroverleg Rijk belangrijke afspraken gemaakt over het Van Werk Naar Werk Beleid en het WW-dossier. Het overleg over een nieuwe arbeidsvoorwaardenovereenkomst met daarin vernieuwende afspraken en een voor alle partijen acceptabele loonparagraaf is nog niet gerealiseerd.

Partijen willen voorkomen dat de medewerkers van de sector Rijk er in 2017 in koopkracht op achteruit gaan. Zij constateren dat het Centraal Planbureau in de op 19 september 2017 gepubliceerde Macro Economische Verkenning 2018 bij het bepalen van de koopkrachtontwikkeling uitgaat van een stijging van de consumentenprijsindex van 1,4% voor 2017.

Partijen hebben, gelet op bovenstaande, het volgende onderhandelaarsresultaat bereikt voor een arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2017:

1. Looptijd

De overeenkomst krijgt een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

2. Loon

Partijen komen daarin de volgende loonafspraak overeen:

Met ingang van 1 januari 2017 worden de salarisbedragen opgenomen in bijlagen A en B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 met 1,4% verhoogd. Deze verhoging komt in december 2017 met terugwerkende kracht tot uitbetaling; ook voor medewerkers die sinds 1 januari 2017 uit dienst zijn getreden.

De loonafspraak is pensioengevend en heeft een algemeen karakter en werkt door naar reeds ingegane uitkeringen.

De nieuwe salaristabellen per 1 januari 2017 zijn als bijlage bij dit onderhandelaarsresultaat gevoegd, alsmede een overzicht met de verhoging van de aan de algemene salarismaatregelen gekoppelde bedragen.

Rijswijk
1 november 2017

Namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Namens de Algemene Centrale van Overheidspersoneel FNV

Namens het Ambtenarencentrum,

Namens de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel,

Namens de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid en Onderwijs, Bedrijven en Instellingen,

Bijlage bij de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2017: salarisschalen van bijlagen A en B van het BBRA 1984 per 1 januari 2017, maandbedragen in euro

Nr.

Salaris

Salaris

SCHAAL

Salaris

Nr.

 

1-1-2016

1-1-2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1-1-2017

 

1

1542,31

1563,90

0

                                   

1563,90

1

2

1574,40

1596,44

1

0

                                 

1596,44

2

3

1606,47

1628,96

2

1

                                 

1628,96

3

4

1642,30

1665,29

3

2

0

                               

1665,29

4

5

1680,30

1703,82

4

3

1

                               

1703,82

5

6

1717,17

1741,21

5

4

2

                               

1741,21

6

7

1755,15

1779,72

6

5

3

0

                             

1779,72

7

8

1793,67

1818,78

7

6

4

1

                             

1818,78

8

9

1832,68

1858,34

8

7

5

2

0

                           

1858,34

9

10

1871,74

1897,94

9

8

6

3

1

                           

1897,94

10

11

1911,84

1938,61

10

9

7

4

2

                           

1938,61

11

12

1972,29

1999,90

 

10

8

5

3

0

                         

1999,90

12

13

2033,24

2061,71

 

11

9

6

4

1

                         

2061,71

13

14

2094,21

2123,53

 

12

10

7

5

2

                         

2123,53

14

15

2151,97

2182,10

   

11

8

6

3

                         

2182,10

15

16

2214,01

2245,01

   

12

9

7

4

0

                       

2245,01

16

17

2274,97

2306,82

   

13

10

8

5

1

                       

2306,82

17

18

2335,95

2368,65

     

11

9

6

2

                       

2368,65

18

19

2397,45

2431,01

     

12

10

7

3

0

                     

2431,01

19

20

2458,42

2492,84

       

11

8

4

1

                     

2492,84

20

21

2519,37

2554,64

       

12

9

5

2

 

0

                 

2554,64

21

22

2581,44

2617,58

         

10

6

3

0

                   

2617,58

22

23

2642,39

2679,38

         

11

7

4

1

1

                 

2679,38

23

24

2703,35

2741,20

           

8

5

2

                   

2741,20

24

25

2788,39

2827,43

           

9

6

3

2

                 

2827,43

25

26

2885,71

2926,11

           

10

7

4

                   

2926,11

26

27

2996,94

3038,90

             

8

5

3

0

               

3038,90

27

28

3117,80

3161,45

             

9

6

                   

3161,45

28

29

3240,81

3286,18

             

10

7

4

1

               

3286,18

29

30

3375,04

3422,29

               

8

5

2

               

3422,29

30

31

3511,41

3560,57

               

9

6

3

0

             

3560,57

31

32

3647,28

3698,34

               

10

7

4

1

             

3698,34

32

33

3776,68

3829,55

                 

8

5

2

             

3829,55

33

34

3913,07

3967,85

                 

9

6

3

0

           

3967,85

34

35

4049,43

4106,12

                 

10

7

4

1

           

4106,12

35

36

4224,83

4283,98

                   

8

5

2

           

4283,98

36

37

4415,23

4477,04

                   

9

6

3

0

         

4477,04

37

38

4605,10

4669,57

                   

10

7

4

1

         

4669,57

38

39

4807,24

4874,54

                     

8

5

2

         

4874,54

39

40

5013,13

5083,31

                     

9

6

3

0

       

5083,31

40

41

5219,05

5292,12

                     

10

7

4

1

       

5292,12

41

42

5425,45

5501,41

                       

8

5

2

       

5501,41

42

43

5631,89

5710,74

                       

9

6

3

0

     

5710,74

43

44

5837,78

5919,51

                       

10

7

4

1

     

5919,51

44

45

6041,02

6125,59

                         

8

5

2

     

6125,59

45

46

6247,44

6334,90

                         

9

6

3

0

   

6334,90

46

47

6453,34

6543,69

                         

10

7

4

1

   

6543,69

47

48

6657,09

6750,29

                           

8

5

2

   

6750,29

48

49

6864,06

6960,16

                           

9

6

3

0

 

6960,16

49

50

7070,51

7169,50

                           

10

7

4

1

 

7169,50

50

51

7273,17

7374,99

                             

8

5

2

 

7374,99

51

52

7479,61

7584,32

                             

9

6

3

0

7584,32

52

53

7705,27

7813,14

                             

10

7

4

1

7813,14

53

54

7936,89

8048,01

                               

8

5

2

8048,01

54

55

8169,15

8283,52

                               

9

6

3

8283,52

55

56

8400,80

8518,41

                               

10

7

4

8518,41

56

57

8653,50

8774,65

                                 

8

5

8774,65

57

58

8906,19

9030,88

                                 

9

6

9030,88

58

59

9159,50

9287,73

                                 

10

7

9287,73

59

60

9379,12

9510,43

                                   

8

9510,43

60

61

9598,14

9732,51

                                   

9

9732,51

61

62

9818,34

9955,80

                                   

10

9955,80

62

 

10 052,38

10 193,11

                                     

10 193,11

 
 

10 286,42

10 430,43

                                     

10 430,43

 
 

10 520,48

10 667,77

                                     

10 667,77

 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, DGOO/A&O

Bijlage bij Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2017: verhoging bedragen die aan loonontwikkeling sector Rijk zijn gekoppeld

 

was

1-1-2017

Minimale vakantie-uitkering (artikel 21 BBRA)

€ 164,75

€ 167,06

Bedragen bedrijfshulpverlening (artikel 58a ARAR)

€ 231,27

€ 234,51

€ 462,53

€ 469,01

€ 693,81

€ 703,52

€ 378,44

€ 383,74

€ 462,53

€ 469,01

€ 551,89

€ 559,62

Vaste toelage onregelmatige dienst (artikel 7 van het Besluit personenchauffeurs Rijksdienst)

€ 158,98

€ 161,21

Stagevergoedingen (Circulaire Beleid rechtspositie stagiair en model- stageovereenkomsten)

€ 578,00

€ 586,00

€ 420,00

€ 426,00

Vergoeding privé-ruimte (artikel 7 van de Raamregeling Telewerken)

€ 75,32

€ 76,37

Maximale tegemoetkoming in de kosten van partnerpensioen (artikel 2, derde lid, van de Regeling oudedagsvergoeding partners uitgezonden ambtenaren BZ)

€ 2.187,00

€ 2.218,00

Terug naar begin van de pagina