Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Ministerie van Justitie betreffende Slobodan Mitric, toegang 2.09.101

Geldend van 09-11-2017 t/m heden

Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Ministerie van Justitie betreffende Slobodan Mitric, toegang 2.09.101

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 15, derde lid Archiefwet 1995,

Gelet op het besluit van de Minister van Justitie nummer 5589132/09 houdende de beperking op de openbaarheid van de archiefbescheiden betreffende Slobodan Mitric,

Gehoord hebbende de Minister van Justitie,

Besluit:

Artikel 1

De beperking aan de openbaarheid van de archiefbescheiden geborgen in de inventarisnummers 1 en 6 t/m 10 wordt opgeheven.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 26 oktober 2017

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Namens deze,

De algemene rijksarchivaris

M.L. Engelhard

Terug naar begin van de pagina