Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Justitie: Oorlogsmisdadigers 1950–1980, nummer toegang 2.09.106

Geldend van 09-11-2017 t/m heden

Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Justitie: Oorlogsmisdadigers 1950–1980, nummer toegang 2.09.106

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 15, derde lid Archiefwet 1995,

Gelet op het besluit van de Minister van Justitie van 12 januari 2009 houdende de beperking op de openbaarheid van het archief betreffende Oorlogsmisdadigers 1950–1980 (Staatscourant 2009, 17859),

Gehoord hebbende de Minister van Justitie,

Besluit:

Artikel 1

De beperking aan de openbaarheid van de archiefbescheiden geborgen in de inventarisnummers 6, 7, 9–14, 16–20, 22, 23, 25–121, 123–145, 151–154, 156, 159, 166–204, 205–208, 211–215, 218–223, 225–230, 249, 253, 257–260, 262, 264–266, 269, 270, 273. 275, 277 en 280 wordt opgeheven.

Artikel 2

De beperking aan de openbaarheid van de archiefbescheiden geborgen in de inventarisnummers 24, 157, 158, 160–165, 209, 210, 217, 224, 231–248, 250, 254–256, 263, 268, 272 en 279 vervalt wanneer, ten genoege van de beheerder van het Nationaal Archief, de algemene rijksarchivaris, is aangetoond dat de persoon op wie deze archiefbescheiden betrekking hebben is overleden en uiterlijk op 1 januari 2025.

Artikel 3

De beperking aan de openbaarheid van de archiefbescheiden geborgen in de inventarisnummers 1–5, 8, 15, 21, 122, 146-150, 155, 216, 251, 252, 261, 267, 271, 274, 276, 278 en 281 vervalt op 1 januari 2025.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 27 oktober 2017

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Namens deze,

De algemene rijksarchivaris

M.L. Engelhard

Terug naar begin van de pagina