Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling verminderingspercentage van periode 5 Regeling fosfaatreductieplan 2017

Geldend van 09-11-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 3 november 2017, nr. WJZ/17172624, tot vaststelling van het verminderingspercentage van periode 5 in het kader van de Regeling fosfaatreductieplan 2017

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Regeling fosfaatreductieplan 2017;

Besluit:

Artikel 1

Het verminderingspercentage, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de Regeling fosfaatreductieplan 2017, bedraagt 12% voor periode 5.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 november 2017

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.J. Schouten