Regeling voortzetting mandaat, volmacht en machtiging Ministerie van Justitie en Veiligheid

Geldend van 04-11-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 27 oktober 2017 tot het treffen van een voorziening inzake mandaat, volmacht en machtiging in verband met de naamswijziging van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de benoeming van bewindspersonen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Regeling voortzetting mandaat, volmacht en machtiging Ministerie van Justitie en Veiligheid)

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Handelende in overeenstemming met de Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid;

Besluit:

Artikel 1

Vóór 26 oktober 2017 door of namens de Minister van Veiligheid en Justitie of de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie verleende mandaten, volmachten en machtigingen worden aangemerkt als mandaten, volmachten en machtigingen die met ingang van 26 oktober 2017 zijn verleend door of namens de Minister van Justitie en Veiligheid, de Minister voor Rechtsbescherming onderscheidenlijk de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid met betrekking tot de aangelegenheden die behoren tot het terrein waarmee die minister of staatssecretaris is belast.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 26 oktober 2017.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling voortzetting mandaat, volmacht en machtiging Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Terug naar begin van de pagina