Besluit bekendmaking taak Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

[Regeling materieel uitgewerkt per 04-11-2023.]
Geldend van 04-11-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 2 november 2017, kenmerk DP&O/17/2145421, houdende bekendmaking van de taak waarmee de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, de heer M.G.J. Harbers, in het bijzonder zal zijn belast

Artikel 1

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, de heer M.G.J. Harbers, is binnen de grenzen van het door de Minister van Justitie en Veiligheid vastgestelde beleid in het bijzonder belast met de aangelegenheden betreffende:

  • a. vreemdelingenzaken/migratie,

  • b. artikel 1F van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen,

  • c. grensbewaking in vreemdelingenzaken,

  • d. de Rijkswet op het Nederlanderschap,

  • e. mensenhandel, waaronder mensensmokkel, en prostitutie met uitzondering van de criminaliteitsaanpak,

  • f. internationaal migratiebeleid,

met inbegrip van de bijbehorende wetgeving, de daarmee samenhangende juridische aangelegenheden en de uitvoeringsorganisaties op deze terreinen.

Artikel 2

De Staatssecretaris kan voorts met nader door de Minister aan te wijzen onderwerpen worden belast.

Artikel 3

De Staatssecretaris voert in de internationale contacten die hij heeft bij de behartiging van de in artikel 1 genoemde aangelegenheden, de titel: Minister voor Migratie.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 26 oktober 2017.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Terug naar begin van de pagina