Besluit departementale herindeling (klimaat)

Geldend van 04-04-2018 t/m heden

Besluit van 26 oktober 2017 nr. 2017001809, houdende departementale herindeling met betrekking tot klimaat

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 25 oktober 2017, nr. 3213935;

Gelet op artikel 44 van de Grondwet;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Artikel 1

Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat wordt belast met de behartiging van de aangelegenheden op de terreinen van klimaatmitigatie, emissierechten, de Nederlandse emissieautoriteit en luchtemissies industrie voor zover deze voor 26 oktober 2017 waren opgedragen aan Onze Minister van Infrastructuur en Milieu.

Artikel 2

De taken van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van het ministerie van Infrastructuur worden dienovereenkomstig gewijzigd.

Artikel 3

De organisatorische, personele en rechtspositionele aspecten van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde herindeling van departementale taken worden uitgewerkt in overleg tussen Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat, Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 26 oktober 2017.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat, Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Hoge Colleges van Staat, de ministerraad, de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de ministeries.

’s-Gravenhage, 26 oktober 2017

Willem-Alexander

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina